Zverejňovač príspevkov

Späť

XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
13
Termín zasadnutia
08.11.2019
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 1. september – 18. október 2019 01. Kontrola plnenia uznesení 1. september - 18. október 2019.pdf 591,7 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Jána Buocika, Dušana Dvorana, Mgr. Petra Švarala a RNDr. Martina Zaťoviča zo dňa 20. septembra 2019 02. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK.pdf 365,8 kB
02. Prílohy - Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK.zip 3,8 MB
3. Návrh na schválenie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA 03. Transformačný plán MEREMA.pdf 1,3 MB
03. Transformačný plán MEREMA_uznesenie + dôvodová správa.pdf 567,8 kB
4. Návrh Dohody o spolupráci medzi Záhrebskou župou (Chorvátska republika) a Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) 04. Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK.pdf 202,2 kB
04. Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK_dohoda HR.pdf 645,9 kB
04. Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK_dohoda SK.pdf 216,3 kB
04. Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK_stanoviská komisií.pdf 259,1 kB
5. Správa o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení o prenájme Nadácie Cvernovka 05. Správa o plnení podmienok nájmu Cvernovka.pdf 228,8 kB
05. Správa o plnení podmienok nájmu Cvernovka_prílohy.zip 3,3 MB
05. Správa o plnení podmienok nájmu Cvernovka_stanoviská komisií.pdf 182,6 kB
6. Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019 06. Návrh na II. zmena rozpočtu BSK v roku 2019.pdf 608,7 kB
7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prebytočný majetok vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, rekreačná chata - stavba súp. č. 595 na pozemku parc. č. 6966, zapísaná na LV č. 5242, v katastrálnom území Pezinok 07. OVS chata Pezinok.pdf 177,1 kB
07. OVS chata Pezinok_prílohy.pdf 3,7 MB
8. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Vysoká pri Morave 08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave.pdf 378,6 kB
08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave_príloha.pdf 251,9 kB
08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave_prílohy.pdf 3 MB
9. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcely registra „E“ č. 1583, k. ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, obci Chorvátsky Grob, ako prípad hodný osobitného zreteľa 09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob.pdf 492,5 kB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob - overený GP dodaný 06. 11. 2019.pdf 621,9 kB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob_príloha mapa.jpg.zip 605,8 kB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob_prílohy.pdf 1,4 MB
09. Nájom pozemku Chorvátsky Grob – aktualizácia 06. 11. 2019.pdf 492,4 kB
10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov parcely registra „E“ č. 186/200, č. 187 a č. 295 v k. ú. Hrubá Borša, obec Hrubá Borša, okres Senec, obci Hrubá Borša, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválenie zriadenia vecného bremena na týchto pozemkoch 10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Hrubá Borša.pdf 420,1 kB
10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Hrubá Borša_katastrálny situačný výkres.pdf 2,1 MB
10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Hrubá Borša_prílohy.pdf 3,4 MB
11. Návrh na schválenie zmluvy o nájme so spoločnosťou S.E.I.N. sollertia s.r.o., predmetom ktorej je budova na ulici Znievska 2, 851 06 Bratislava, SR, súpisné č. 3115, postavená na parcele č. 1934, zapísaná na LV č. 3302, katastrálne územie Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa 11. Návrh na schválenie nájmu budovy Znievska 2 S.E.I.N. sollertia s.r.o.pdf 510,5 kB
11. Návrh na schválenie nájmu budovy Znievska 2 S.E.I.N. sollertia s.r.o._prílohy.pdf 1,1 MB
12. Návrh na menovanie Ing. Edity Kruzslíkovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb, Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie 12. Návrh na menovanie riaditeľky DSS Ing. Edity Kruszlíkovej.pdf 215 kB
13. Informácia o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 - 2020 13. Informácia o implementácii PS INTERACT III 2014 - 2020.pdf 309 kB
13. Informácia o implementácii PS INTERACT III 2014 - 2020_stanoviská komisií.pdf 185,7 kB
14. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Ecoregion SKHU“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020 14. ŽoNFP pre projekt Ecoregion SKHU.pdf 683,1 kB
14. ŽoNFP pre projekt Ecoregion SKHU_stanoviská komisií.pdf 189,1 kB
15. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 15. ŽoNFP pre projekt Zelené opatrenia budova Úradu BSK.pdf 232,6 kB
15. ŽoNFP pre projekt Zelené opatrenia budova Úradu BSK_stanoviská komisií.pdf 186,7 kB
16. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 16. ŽoNFP pre projekt Zelené opatrenia SOŠ Ivanská cesta 21.pdf 232,8 kB
16. ŽoNFP pre projekt Zelené opatrenia SOŠ Ivanská cesta 21_stanoviská komisií.pdf 187,8 kB

Dokumenty zasadnutia