Zverejňovač príspevkov

Späť

XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Názov zasadnutia
XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Číslo zasadnutia
13
Termín zasadnutia
28.10.2015
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október 2015 Bod č. 1 Informácia o plnení uznesení Z BSK - október 2015.pdf 300,6 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 121,6 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 25.9.2015 Bod č. 2 Informácia o vybavení interpelácií zo Z BSK zo dňa 25.9.2015.pdf 592,1 kB
3. Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bod č. 3 Príloha č. 1 - Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu.pdf 145,1 kB
Bod č. 3 Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu.pdf 571,9 kB
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ... /2015 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2016/2017 Bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č...2015 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl.pdf 784,5 kB
Bod č. 4 Príloha č. 1 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č...2015 o určení počtu tried 1. ročníka.pdf 378,3 kB
Bod č. 4 Príloha č. 2 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č...2015 o určení počtu tried 1. ročníka.pdf 374,4 kB
Bod č. 4 Príloha č. 3 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č...2015 o určení počtu tried 1. ročníka.pdf 158,3 kB
Bod č. 4 Príloha č. 4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č...2015 o určení počtu tried 1. ročníka.pdf 454,3 kB
Bod č. 4 Príloha č. 5 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č...2015 o určení počtu tried 1. ročníka.pdf 149,5 kB
5. Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 Bod č. 5 Návrh na udelenie ocenení BSK za rok 2015.pdf 689,2 kB
6. Návrh na povolenie výnimky termínu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na r. 2016 Bod č. 6 Návrh na povolenie výnimky termínu predkladania žiadostí o poskyt. dotácií na podporu kultúry na r. 2016.pdf 84,9 kB
7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 7 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok BSK.pdf 518,2 kB
8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bod č. 8 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.pdf 280,1 kB
Bod č. 8 Príloha č. 1 - Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.pdf 2,8 MB
Bod č. 8 Príloha č. 2 - Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.pdf 1,1 MB
9. Návrh Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa Bod č. 9 Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, atď. s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.pdf 222,2 kB
Bod č. 9 Príloha č. 1 - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, atď. s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s..pdf 1,4 MB
Bod č. 9 Príloha č. 2 - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, atď. s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s..pdf 1,4 MB
Bod č. 9 Príloha č. 3 - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, atď. s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s..pdf 1,2 MB
10. Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015 Bod č. 10 Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6_2012 - Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015.pdf 159,6 kB
Bod č. 10 Príloha č. 1 - Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6_2012 - Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015.pdf 1,5 MB
11. Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, vedených na LV č. 4877- vyhodnotenie OVS Bod č. 11 Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k.ú. Záhorská Bystrica.pdf 256,9 kB
Bod č. 11 Príloha č. 1 - Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k.ú. Záhorská Bystrica.pdf 3 MB
Bod č. 11 Príloha č. 2 - Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k.ú. Záhorská Bystrica.pdf 1,5 MB
Bod č. 11 Príloha č. 3 - Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k.ú. Záhorská Bystrica.pdf 853 kB
12. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – Dielne Stará Ivanská, vedených na LV č. 2863 v k.ú. Trnávka Bod č. 12 Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - Dielne Stará Ivanská.pdf 239,9 kB
Bod č. 12 Príloha č. 1 - Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - Dielne Stará Ivanská.pdf 1,8 MB
Bod č. 12 Príloha č. 2 - Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - Dielne Stará Ivanská.pdf 76,8 kB
Bod č. 12 Príloha č. 3 - Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - Dielne Stará Ivanská.pdf 83,4 kB
Bod č. 12 Príloha č. 4 - Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - Dielne Stará Ivanská.pdf 1,8 MB
Bod č. 12 Príloha č. 5 - Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - Dielne Stará Ivanská.pdf 215 kB
13. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
14. Záver

Dokumenty zasadnutia