Zverejňovač príspevkov

Späť

XII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
12
Termín zasadnutia
20.09.2019
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 01. jún – 31. august 2019 01. Kontrola plnenia uznesení 01. jún - 31. august 2019.pdf 620,3 kB
2. Návrh Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 14. 06. – 20. 09. 2019 02. Odpočet Akčného plánu.pdf 211,4 kB
02. Odpočet Akčného plánu_stanoviská komisií.pdf 200,3 kB
02. Odpočet KP k 20.09.2019.pdf 589 kB
02. Odpočet OCRaK k 20.09.2019.pdf 951 kB
02. Odpočet OD k 20.09.2019.pdf 899,3 kB
02. Odpočet OSMaS k 20.09.2019.pdf 913,6 kB
02. Odpočet OSURaRP k 20.09.2019.pdf 921,7 kB
02. Odpočet OSV k 20.09.2019.pdf 875,7 kB
02. Odpočet OUPGISaZP k 20.09.2019 v. 2.pdf 643 kB
02. Odpočet OZ k 20.09.2019.pdf 979,6 kB
3. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dušana Dvorana a Mgr. Martina Vlačikyho, PhD. zo dňa 14. júna 2019 03. Informácia o vybavení interpelácií - príloha Dvoran.pdf 258 kB
03. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK.pdf 363,4 kB
03. Informácia o vybavení interpelácií- príloha Vlačiky.pdf 1,5 MB
4. NÁVRH Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06. 2019 04. Monitoring Z BSK_stanoviská komisií.pdf 108,8 kB
04. Monitoring Z BSK_Uzn., Dôvodová správa.pdf 205,8 kB
04. Monitorovacia správa PR BSK k 30. 06. 2019.pdf 1,4 MB
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 05. Návrh VZN č. ...2019, kt. sa mení VZN č. 5-2019.pdf 710,1 kB
05. Návrh VZN č. ...2019, kt. sa mení VZN č. 5-2019_stanoviská komisií.pdf 213,3 kB
Informácia o vyhodnotení PK k Návrhu VZN č. ...2019, kt. sa mení VZN č. 5-2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK.pdf 533,6 kB
6. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja 06. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra BSK.pdf 239,3 kB
7. Návrh Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 07. Rokovací poriadok komisií Z BSK.pdf 452,9 kB
07. Rokovací poriadok komisií Z BSK_uznesenie, dôvodová správa.pdf 196 kB
8. Návrh Rokovací poriadok Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 08. Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK.pdf 660,7 kB
08. Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK_príloha.pdf 192,8 kB
08. Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK_uznesenie, dôvodová správa.pdf 374,1 kB
9. Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja 09. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK.pdf 351,1 kB
09. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK_uznesenie, dôvodová správa, stanoviská komisií.pdf 118,6 kB
10. Návrh na schválenie nájmu časti parcely č. 508/2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1949, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, EURO INVEST Development, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 10. Nájom časti parcely č. 508_2 k. ú. Ivanka pri Dunaji_EURO INVEST.pdf 206,7 kB
10. Nájom časti parcely č. 508_2 k. ú. Ivanka pri Dunaji_EURO INVEST_prílohy.pdf 4,5 MB
11. Návrh zámeny pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Obcou Ivanka pri Dunaji ako prípad hodný osobitného zreteľa 11. Zámena pozemkov BSK - Ivanka pri Dunaji.pdf 202,1 kB
11. Zámena pozemkov BSK - Ivanka pri Dunaji_prílohy.pdf 13,5 MB
12. Návrh na schválenie nájmu časti cesty III./1054 o výmere 1.296 m2 v k. ú. Miloslavov, pre stavebníka LT INVEST, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 12. Nájom cesty III_1054 - Miloslavov - LT Invest s.r.o.pdf 163,6 kB
12. Nájom časti cesty Miloslavov LT INVEST_prílohy.pdf 2,1 MB
13. Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14 a predaj pozemku pod budovou – parcely č. 17063/18 v k. ú. Nové Mesto 13. Vysporiadanie budovy a pozemku SOU St. Vajnorská.pdf 250,7 kB
13. Vysporiadanie budovy a pozemku SOU St. Vajnorská_prílohy.pdf 2,9 MB
14. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod pripravovanú cestu Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda 14. Vysporiadanie pozemkov pod križovatkou Triblavina.pdf 308,6 kB
14. Vysporiadanie pozemkov pod križovatkou Triblavina_prílohy.pdf 515,7 kB
15. Návrh na zmenu časti a na doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 49/2009 zo dňa 17. 06. 2009, ktorým bol schválený dlhodobý nájom stavby (Domov sociálnych služieb, domov pre seniorov a ADOS, Bošániho č. 2, 841 02 Bratislava) súpisné č. 1805 a parcely č. 2842, katastrálne územie Dúbravka, HESTII n.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 15. Zmena časti a doplnenie uzn. Z BSK č. 49_2009 zo 17.06.2009 - HESTIA n.o..pdf 175,4 kB
15. Zmena časti a doplnenie uzn. Z BSK č. 49_2009 zo 17.06.2009 - HESTIA n.o._prílohy.pdf 6,9 MB
16. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Smart región BSK“ v rámci Operačného programu efektívna verejná správa 16. NFP_Smart región BSK.pdf 919,6 kB
16. NFP_Smart región BSK_stanoviská komisií.pdf 187,7 kB
17. Návrh na schválenie Dohody o výstavbe a údržbe cyklolávky VYSOMARCH pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“ 17. Dohoda o výstavbe cyklolávky VYSOMARCH.pdf 407,8 kB
17. Dohoda o výstavbe cyklolávky VYSOMARCH_Dohoda.pdf 1,1 MB
17. Dohoda o výstavbe cyklolávky VYSOMARCH_stanoviská komisií.pdf 190,8 kB
18. Návrh na schválenie Dohody o plánovaní cestného mostu medzi obcami Záhorská Ves a Angern 18. Dohoda o plánovaní cestného mostu Záhorská Bystrica - Angern.pdf 469,6 kB
18. Dohoda o plánovaní cestného mostu Záhorská Bystrica - Angern_Dohoda.pdf 662,8 kB
18. Dohoda o plánovaní cestného mostu Záhorská Bystrica - Angern_stanoviská komisií.pdf 192,1 kB
19. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „RegioCoop SK-AT“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 19. NFP_RegioCoop SK - AT.pdf 264,9 kB
19. NFP_RegioCoop SK - AT_Dohoda DE.pdf 494 kB
19. NFP_RegioCoop SK - AT_Dohoda SK.pdf 442 kB
19. NFP_RegioCoop SK - AT_stanoviská komisií.pdf 193,4 kB
20. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zmluvy o nenávratný finančný príspevok projektu "DANUBE BIKEandBOAT" spolufinancovaného z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 - 2020 20. NFP_DANUBE_Bike_Boat_materiál + príloha č. 1.pdf 255,2 kB
20. NFP_DANUBE_Bike_Boat_príloha č. 2 - Dodatok č. 2.pdf 250,9 kB
20. NFP_DANUBE_Bike_Boat_príloha č. 3 - Dodatok č. 2 SK preklad.pdf 578,8 kB
20. NFP_DANUBE_Bike_Boat_stanoviská komisií.pdf 194 kB
21. SPRÁVA o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019 21. Správa o výsledkoch KČ ÚHK za 1. polrok 2019.pdf 822 kB
21. Správa o výsledkoch KČ ÚHK za 1. polrok 2019_stanoviská komisií.pdf 191,8 kB

Dokumenty zasadnutia