Zverejňovač príspevkov

Späť

XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Názov zasadnutia
XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Číslo zasadnutia
12
Termín zasadnutia
25.09.2015
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl - september 2015 Bod č. 1. Informácia o plnení uznesení Z BSK - september 2015.pdf 316,1 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 121,7 kB
2. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 26.6.2015 Bod č. 2_Informácia o vybavení interpelácie zo dňa 26.6.2015.pdf 194,9 kB
3. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013- 2018 – aktualizácia 2015 Bod č. 3 Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ v BSKna roky 2013 - 2018 - aktualizácia 2015.pdf 2 MB
Bod č. 3 Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ v BSKna roky 2013 - 2018 - aktualizácia 2015 - príloha.pdf 61,3 kB
Bod č. 3 Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ v BSKna roky 2013 - 2018 - aktualizácia 2015 - príloha 2.pdf 115,4 kB
Bod č. 3 Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ v BSKna roky 2013 - 2018 - aktualizácia 2015 - príloha 3.pdf 101,1 kB
Bod č. 3 Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ v BSKna roky 2013 - 2018 - aktualizácia 2015 - Stanoviská komisií.pdf 146,7 kB
4. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2015 Bod č. 4 Monitorovacia správa k 30.6.2015.pdf 2,5 MB
5. Návrh Na poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry Bod č. 5 Dotácie kultúra.pdf 647,1 kB
6. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja časti parcely č. 572/2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1313, k. ú. Most pri Bratislave, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa Bod č. 6 predaj NDS, osobitný zreteľ.pdf 213,1 kB
Bod č. 6 Príloha 1.pdf 3,6 MB
Bod č. 6 Príloha 2 mapa.pdf 624,4 kB
7. Návrh zmena Uznesenia č. 14/2015 zo dňa 20.02.2015 „na zámenu nehnuteľností pozemku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja s pozemkom vo vlastníctve Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa Bod č. 7 Prílohy Stupava.pdf 10,6 MB
Bod č. 7 zámena Mesto Stupava, osobitný zreteľ.pdf 309,2 kB
8. Návrh na ZÁMENU časti pozemkov v areáli bývalej SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, Bratislava so spoločnosťou TT REAL s.r.o., Odeská 3, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa a s tým súvisiaci návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 22/2015 zo dňa 24.04.2015 Bod č. 8 Príloha č. 2-5.pdf 864,6 kB
Bod č. 8 Zámena Pavlovičova_TT REAL.pdf 209 kB
Bod č. 8 Príloha oprava.pdf 19,3 kB
Bod č. 8 stanoviská komisií.pdf 296,7 kB
9. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech TERMMING, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy rozvodov tepla na majetku BSK Bod č. 9 Vecné bremeno Termming.pdf 170,2 kB
Bod č. 9 Prílohy.pdf 5,5 MB
Bod č. 9 Stanoviská komisií_Vecné bremeno Termming.pdf 185,1 kB
10. Návrh Predaj nehnuteľného majetku – stavba, Kudláková č. 7, Bratislava, LV č. 3794, k. ú. Bratislava – Dúbravka, okres Bratislava IV Bod č. 10 predaj nehnut majetku Kudláková ul..pdf 159,8 kB
Bod č. 10 prílohy Kudláková.pdf 2,5 MB
Bod č. 10 stanoviská komisií.pdf 185,6 kB
11. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb v k. ú. Pezinok Bod č. 11 OVS Pezinok.pdf 177,5 kB
Bod č. 11 Príloha 1 OVS.pdf 243,3 kB
Bod č. 11 Príloha 2 LV a informatívna kópia z mapy.pdf 544,7 kB
Bod č. 11 Príloha 3 Uznesenie 49-2015 str 1.pdf 25,7 kB
Bod č. 11 Príloha 4.pdf 13,6 kB
Bod č. 11 Príloha 5 - Znalecký posudok.pdf 1,1 MB
Bod č. 11 Príloha 6 Územno plánovacia informácia.pdf 545,3 kB
12. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - areálu bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej, Račianska č.78 - 80, Bratislava Bod č. 12 OVS Račianska.pdf 209,1 kB
Bod č. 12 Príloha 1 OVS.pdf 354,5 kB
Bod č. 12 Príloha 2.pdf 7,5 MB
Bod č. 12 Príloha 3.pdf 1,3 MB
13. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bod č. 13 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.pdf 286,4 kB
Bod č. 13 príloha.pdf 1,8 MB
14. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov za rok 2014 vykonanej NKÚ SR na Bratislavskom samosprávnom kraji Bod č. 14 kontrola NKÚ na BSK.pdf 322,8 kB
Bod č. 14 Príloha informácia NKÚ na BSK.pdf 1,2 MB
15. Správa o výsledku kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2015 Bod č. 15 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK BSK za 1. polrok 2015.pdf 544,2 kB
Bod č. 15 Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK.pdf 128,4 kB
16. Návrh Dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko (Rakúsko) o cezhraničnej spolupráci 2015 - 2019 Bod č. 16 Dohoda o cezhraničnej spolupráci_BSK+Dolné Rakúsko_SK - materiál do Z BSK 2 časť (2).pdf 313 kB
Bod č. 16 Dohoda s Dolným Rakúskom - materiál do Z BSK 1 časť (2).pdf 133 kB
Bod č. 16 Stanoviská komisií.pdf 182 kB
17. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
18. Záver

Dokumenty zasadnutia