Zverejňovač príspevkov

Späť

XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
11
Termín zasadnutia
14.06.2019
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec - máj 2019 01. Kontrola plnenia uznesení marec - máj 2019.pdf 642,5 kB
2. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. marca 2019 02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Z BSK.pdf 327,3 kB
02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Z BSK_prílohy.pdf 77,9 kB
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 03. VZN výška príspevkov v ŠZ a výška úhrady nákladov v JŠ BSK.pdf 813,3 kB
03. VZN výška príspevkov v ŠZ a výška úhrady nákladov v JŠ BSK_stanoviská komisií.pdf 212,1 kB
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň 04. VZN Spojená škola Malinovo.pdf 559,6 kB
5. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa 05. Spojená škola Pezinok.pdf 478,2 kB
05. Spojená škola Pezinok_stanoviská komisií.pdf 211,5 kB
6. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022 06. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ BSK.pdf 912,9 kB
06. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ BSK_stanoviská komisií.pdf 210,4 kB
7. Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 07. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb_mentálne postihnutie_2019-2022.pdf 773,1 kB
8. Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie zmeny časti Uznesenia č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych umení“, realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatív 08. Cvernovka_vyňatie.pdf 794,7 kB
9. Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesení č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a č.100/2017 zo dňa 29.09.2017 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a na schválenie zmeny spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, ktorej bol prenajatý areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa 09. Cvernovka_započítavanie investícií za nájomné.pdf 969,1 kB
10. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu preložky vysokotlakového plynovodu DN500 v katastrálnom území Riadok a Obora ako prípad hodný osobitného zreteľa 10. Preložka plynovodu.pdf 241,3 kB
10. Preložka plynovodu_príloha_situácia.pdf 701,8 kB
11. Návrh na prevod pozemku parcelné č. 1215/42 v k. ú. Ružinov kúpou do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja 11. Prevod pozemku Ružinov.pdf 2,2 MB
12. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 12. Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2018.pdf 2,7 MB
12. Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2018_stanoviská komisií.pdf 359,6 kB
12. Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2018_uznesenie, dôvodová správa.pdf 645,8 kB
Stanovisko HK k Záverečnému účtu BSK za rok 2018.pdf 689,6 kB
13. Návrh Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019 13. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK 1.1. - 31.3.2019_stanoviská komisií.pdf 353,2 kB
13. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019.pdf 972 kB
13. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019 _uznesenie, dôvodová správa.pdf 544,1 kB
14. Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019 14. Návrh na I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2019_stanoviská komisií.pdf 353,3 kB
14. Návrh na I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2019_uznesenie, dôvodová správa.pdf 1,1 MB
15. Návrh na čerpanie tretej a štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky 15. Návrh na čerpanie III. a IV. tranže z EIB.pdf 563,7 kB
15. Návrh na čerpanie III. a IV. tranže z EIB_stanoviská komisií.pdf 349,3 kB
Stanovisko HK k čerpaniu 3. a 4. tranže z úverového rámav EIB 2019.pdf 423,8 kB
16. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 16. Výzva územné dotácie 2019.pdf 1,3 MB
17. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 17. Inventarizácia nehnuteľného majetku BSK za rok 2018.pdf 227,6 kB
Organizácie v zriaď.pôsobnosti BSK - Gymnáziá.zip 19,6 MB
Organizácie v zriaď.pôsobnosti BSK - Kultúrne zariadenia.zip 7,2 MB
Organizácie v zriaď.pôsobnosti BSK - Zdravotnícke zariadenia.zip 1,4 MB
Prebytočný majetok BSK vyhlásený zastupiteľstvom.pdf 715,6 kB
Príloha č.2 - Zmluvy o nájme nehnuteľného majetku BSK ako prenajímateľ.xlsx.zip 14,3 kB
Príloha č.3- Zmluvy o nájme nehnuteľného majetku, BSK ako nájomca.xlsx.zip 12,2 kB
V správe Úradu BSK - zdravotnícke zariadenia.zip 7,7 MB
18. Návrh Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2018 18. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja_správa za rok 2018.pdf 1,8 MB
18. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja_stanoviská komisií.pdf 192,3 kB
18. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja_titulný list, návrh uznesenia, dôvodová správa.pdf 740,8 kB
19. Návrh Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 29. 03. – 14. 06. 2019 19. Odpočet Akčného plánu.pdf 207,1 kB
19. Odpočet Akčného plánu_stanoviská komisií.pdf 201,4 kB
Odpočet KP k 14.06.2019.xlsx.zip 48,4 kB
Odpočet OCRaK k 14.06.2019.xlsx.zip 71,3 kB
Odpočet OD k 14.06.2019.xlsx.zip 184,6 kB
Odpočet OSMaS k 14.06.2019.xlsx.zip 63,7 kB
Odpočet OSURaRP k 14.06.2019.xlsx.zip 77,6 kB
Odpočet OSV k 14.06.2019.xlsx.zip 57,2 kB
Odpočet OUPGISaZP k 14.06.2019.xlsx.zip 57,3 kB
Odpočet OZ k 14.06.2019.xlsx.zip 62,2 kB
20. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 20. NFP Ecoregion SKAT.pdf 701,6 kB
20. NFP Ecoregion SKAT_príloha č. 1- vyjadrenie MŽP k Ekocentru.pdf 37,8 kB
20. NFP Ecoregion SKAT_príloha č. 2 - Dohoda o spolupráci partnerov.pdf 373,9 kB
20. NFP Ecoregion SKAT_stanoviská komisií.pdf 193,6 kB
21. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy Polygrafická“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 21. COVP Polygrafická.pdf 289,6 kB
21. COVP Polygrafická_stanoviská komisií.pdf 191,2 kB
22. Návrh Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 - 2020 za rok 2018 22. Stratégia rozovja vidieka_titulný list, návrh uznesenia, dôvodová správa.pdf 870,7 kB
22. Stratégia rozvoja vidieka_správa za rok 2018.pdf 1,6 MB
22. Stratégia rozvoja vidieka_stanoviská komisií.pdf 187,2 kB
23. Návrh Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 - 2025 za rok 2018 23. Koncepcia ekocentier _správa za rok 2018.pdf 823 kB
23. Koncepcia ekocentier_stanoviská komisií.pdf 188,9 kB
23. Koncepcia ekocentier_titulný list, návrh uznesenia, dôvodová správa.pdf 211,5 kB
24. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019 24. ÚHK Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.pdf 223,8 kB
24. NÁVRH plánu kontrolnej činnosti ÚHK BSK na 2. polrok 2019_zmenený materiál 13.06.2019.pdf 222 kB
25. Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 vykonanej na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja 25. ÚHK Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Z BSK za rok 2018.pdf 404,2 kB
26. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 26. ÚHK Správa z kontroly vybavovania staťností a petícií na Ú BSK za rok 2018.pdf 473,2 kB
27. Interpelácie
28. Rôzne

Dokumenty zasadnutia