Zverejňovač príspevkov

Späť

X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
10
Termín zasadnutia
29.03.2019
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február 2019 1. Kontrola plnenia uznesení február 2019.pdf 581,8 kB
1. Kontrola plnenia uznesení február 2019_autoremedúra 27.03.2019.pdf 593 kB
2. Návrh na odvolanie a voľbu náhradného člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 2. Návrh na odvolanie a voľbu náhradného člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Z BSK.pdf 214,6 kB
3. Informácia Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja 3. Informácia o stave zabezpečenia sociálnych služieb.pdf 821 kB
4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010, VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 24.06 4. VZN_31-2009 Z BSK.pdf 484,2 kB
VZN_31-2009 Pripomienky.pdf 390,3 kB
4. VZN_31-2009 Z BSK_autoremedúra 27.03.2019.pdf 484,5 kB
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. /2019 zo dňa 29. 03. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09. 12. 2011 a VZN BSK č. 3/ 5. VZN_28-2009 Z BSK.pdf 405,2 kB
VZN_28-2009 Pripomienky.pdf 219,2 kB
6. Návrh na menovanie Mgr. Pavla Orlovského do funkcie riaditeľa zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská 1, 842 29 Bratislava 6. Menovanie riaditeľa DSS ROSA Orlovský.pdf 210,7 kB
6. Menovanie riaditeľa DSS ROSA Orlovský_stanoviská komisií.pdf 207,8 kB
7. Návrh Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 7. Akčný plán.pdf 206,4 kB
7. Akčný plán_Odpočet KP 2019.pdf 591,1 kB
7. Akčný plán_Odpočet OCRaK 2019.pdf 948,8 kB
7. Akčný plán_Odpočet OD 2019.pdf 893,3 kB
7. Akčný plán_Odpočet OSMaS 2019.pdf 900,7 kB
7. Akčný plán_Odpočet OSURaRP 2019.pdf 922,1 kB
7. Akčný plán_Odpočet OSV 2019.pdf 830,7 kB
7. Akčný plán_Odpočet OUPGISaZP 2019.pdf 836,5 kB
7. Akčný plán_Odpočet OZ 2019.pdf 846,4 kB
7. Akčný plán_stanoviská komisií.pdf 199,5 kB
8. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského samosprávneho kraja 2018/2019 8. Odpočet možností získania externých prostriedkov.pdf 567,6 kB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_Priloha č. 1 Kohézna politika EÚ v území BSK r. 2019.pdf 1,1 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_Priloha č. 2 Regionálny rozvoj a súdržnosť.pdf 1,8 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_Príloha č. 3 Prehľad možnosti čerpania fin. prostriedkov.pdf 1,1 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_Príloha č. 4 Prehľad aktivít OSÚRaRP 2018 - 2019.pdf 1,4 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_stanoviská komisií.pdf 188,5 kB
9. Odpočet aktivít Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli za rok 2018 a rámcový plán aktivít na rok 2019 9. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli.pdf 739 kB
9. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli_stanoviská komisií.pdf 187,7 kB
10. Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 10. Dotácie BRDS 2019.pdf 1 MB
10. Dotácie BRDS 2019_príloha_Zápisnica - Dotačná komisia 14.3.2019.pdf 334,8 kB
11. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava a Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava a schválenie prenájmu častí budov ako prípadov hodných osobitného zreteľadotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 11. Návrh zámeru na zriadenie SŠ, Ostredková 10, Pankúchova 6.pdf 493,5 kB
11. Návrh zámeru na zriadenie SŠ, Ostredková 10, Pankúchova 6_stanoviská komisií.pdf 212,4 kB
12. Návrh na schválenie kúpy pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky 12. Kúpa pozemkov Malacky.pdf 217,6 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_ znalecký posudok.pdf 632,2 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_geometrický plán.pdf 778,6 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_geometrický plán 2.pdf 267,2 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_geometrický plán 3.pdf 242,5 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_mapa 1.zip 2,1 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky_mapa 2.zip 2,2 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky_mapa 3.zip 1,9 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky_výmery, druhy pozemkov.pdf 387,9 kB
13. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k.ú. Ivanka pri Dunaji 13. ZSD Ivanka pri Dunaji_inžiniering.pdf 257,9 kB
13. ZSD Ivanka pri Dunaji_inžiniering_prílohy.pdf 6,2 MB
14. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 14. Výzva participatívny rozpočet 2019.pdf 1,2 MB
14. Výzva participatívny rozpočet 2019_oprava stanovísk komisií 27.03.2019.pdf 1,2 MB
15. Informácia o implementácii projektov Integrovaného regionálneho operačného programu Bratislavský samosprávny kraj 2014 – 2020 15. Informácia o implementácii projektov IROP.pdf 1,9 MB
15. Informácia o implementácii projektov IROP_stanoviská komisií.pdf 272,4 kB
16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení.pdf 1,1 MB
16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení_stanoviská komisií.pdf 185,7 kB
17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2018 17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu.pdf 475,2 kB
17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu_stanoviská komisií.pdf 302,1 kB

Dokumenty zasadnutia