Zverejňovač príspevkov

Späť

X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
10
Termín zasadnutia
24.04.2015
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec – apríl 2015 Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení BSK.pdf 112,9 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 128,9 kB
2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20.2.2015 Bod č. 2 - Info_interpelacie_poslancov ZBSK.pdf 96,1 kB
Interpelácia - Červienka.pdf 47,5 kB
Interpelácia - Červienka2.pdf 50,9 kB
interpelácia - odpoveď Zemanová.pdf 76,6 kB
Interpelácia - Schwartzova1.pdf 59,5 kB
Interpelácia - Schwartzova2.pdf 56,1 kB
Interpelácia - Zemanová.pdf 44 kB
interpelácia- Červienka 1. župná.pdf 128,6 kB
List na ministerstvo. školstva.pdf 55,5 kB
TS BSK - Most Zalesie.pdf 212 kB
3. Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za II. polrok 2014 Bod č. 3 Info o účasti poslanov Z BSK.pdf 174,2 kB
4. Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 4 Stanoviská komisií.pdf 81,3 kB
Bod č. 4 Návrh na zriadenie COV pre oblasť polygrafie a médií....pdf 327,8 kB
5. Návrh Zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 5 Stanoviská komisií.pdf 89,8 kB
Bod č. 5 Návrh Zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl.pdf 936,9 kB
6. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015 Bod č. 6 stanoviská komisií.pdf 42,2 kB
Bod č. 6 Návrh na zmenu rozpočtu BSK v roku 2015.pdf 471,6 kB
7. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, spočívajúceho v uložení a zriadení elektroenergetického zariadenia na majetku BSK. Bod č. 7 Prílohy.pdf 893,9 kB
Bod č. 7 Vecné bremeno Západoslovenská distribučná a.s..pdf 140,6 kB
8. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, spočívajúceho v pokládke optického kábla na majetku BSK, v k. ú. Malinovo Bod č. 8 Prílohy.pdf 702,5 kB
Bod č. 8 Vecné bremeno Slovak telecom a. s..pdf 139,9 kB
9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bod č. 9 Prílohy.pdf 962,2 kB
Bod č. 9 Upustenie od vymáhania pohľadávok.pdf 202,6 kB
10. Návrh na uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatváranej medzi BSK a nájomcom Družstvo lekárov Záporožská, Družstvo lekárov Zrkadlový háj a Zdravotné stredisko Fedinova Bod č. 10 Polikliniky Záporožská Zrk háj Fedinova.pdf 160,7 kB
11. Návrh systémového riešenia pre poskytovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie Bod č. 11 UPS Malacky.pdf 98,4 kB
12. Návrh Podpory zámeru kandidatúry hlavného mesta Bratislavy na titul Európske hlavné mesto mládeže 2018 Bod č. 12 Návrh Podpory zámeru kandidatúry hlavného mestaBA.pdf 141,3 kB
13. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 Bod č. 13 Stanoviská komisií - Informácia o vykonanej inventarizácii_2014.pdf 82,4 kB
Bod č. 13 Inventarizácia nehnuteľného majetku_rok 2014.pdf 21,7 MB
14. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK Bod č. 14 Zabezpečenie soc. služieb.pdf 178 kB
15. Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 Bod č. 15 - Správa o činnosti kult. zariadení.pdf 310,7 kB
16. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava Region Tourism za rok 2014 Bod č. 16 Sprava o cinnosti kocr BRT 2014.pdf 139,3 kB
17. Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 Bod č. 17 Stanoviská komisií.pdf 77,6 kB
Bod č. 17 Správa z kontroly plnenia uznesení Z BSK za rok 2014.pdf 109,6 kB
18. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 Bod č. 18 Príloha č. 1 centrálna eviden. sťaž. 2014.pdf 109 kB
Bod č. 18 Príloha č. 2 centrálna evidencia petície 2014.pdf 128,3 kB
Bod č. 18 Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK.pdf 60,8 kB
Bod č. 18 Správa o kontrole sťažností a petícií na Ú BSK za rok 2014.pdf 215,4 kB
19. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
20. Záver

Dokumenty zasadnutia