Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Výzva pre malé projekty otvorená

02.10.2018
 

„Cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory regionálnych projektov. Zámerom je podporiť menšie projekty s cezhraničným rozmerom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dotknuté územia, cezhraničnú spoluprácu a podporu lokálnych iniciatív,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba. 

Podporené aktivity z Fondu malých projektov sa týkajú dvoch oblastí - prioritných osí. Prvou je príroda a kultúra, ktorá je zameraná na lepšie využívania endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu pre podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík; zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt; a zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti. Druhá oblasť, podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti, sa zameriava na zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie, posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, výmenu skúseností; zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity; zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne; zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev; vysokú úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách; vysoký počet trvalo udržateľných podujatí akcií zahŕňajúcich celý programový región; zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu. 
O finančné prostriedky sa môžu uchádzať napríklad nadácie, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, subjekty verejnej správy, ako aj občianske združenia. Výška finančných prostriedkov pre projekt je stanovená od 20.000 do 50.000 EUR, pričom projekt by mal trvať maximálne 12 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou je partnerstvo. Každý projekt musí byť realizovaný v spolupráci medzi partnerom zo Slovenska aj Maďarska. Spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov žiadateľov je vo výške 15%.

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko možno predkladať do 2. novembra 2018. 
Viac informácií nájdete na stránke zoskupenia Rába-Dunaj-Váh: http://rdvegtc-spf.eu/?lang=sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne konzultáciu projektového zámeru je možné kontaktovať zástupcu Informačného bodu Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU, ktorým je pre územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja zamestnankyňa Úradu BSK: 
Mgr. Veronika Gálová 
Oddelenie riadenia projektov 
Tel: +421 2 4826 4259 
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk