Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka do konca januára

21.01.2019

„Hlavnými cieľmi tejto výzvy je zlepšenie kvality života obyvateľov vidieka prostredníctvom obnovy obcí, podpora miestnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov, znižovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy rozvojom zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení ako aj ochrana životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia obyvateľov kraja,“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba. 
Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá Bratislavského samosprávneho kraja, samostatne hospodáriaci roľníci a občianske združenia a definované štyri oblasti podpory a to verejná infraštruktúra, životné prostredie, podpora miestnej ekonomiky a environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta. 
Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka je prostredníctvom podpory tradícií a zveľaďovania prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu, rozvoja zelene a vodozádržných opatrení ako aj podpory environmentálneho povedomia obyvateľov zlepšiť kvalitu života obyvateľov Bratislavského kraja, zvýšiť jeho príťažlivosť pre návštevníkov a znižovať negatívne dôsledky zmeny klímy.
Celková finančná alokácia pre výzvu na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka pre rok 2019 je maximálne do výšky 332 644 EUR. Pre projekty investičného charakteru je stanovená minimálna výška žiadanej dotácie na sumu 5 000 EUR. V prípade projektov neinvestičného charakteru, ktoré budú zamerané na environmentálne výchovno-vzdelávacie aktivity, je minimálna výška žiadanej dotácie stanovená na 3 000 EUR. Pre rok 2019 bola taktiež zvýšená povinná miera spolufinancovania na úroveň 25% z požadovanej sumy.

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a  doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.