Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Vyše 400 žiadostí o dotáciu na podporu kultúry a turizmu

21.12.2018

„Ide o predbežné čísla, nakoľko žiadosti musia ešte na župu prísť fyzicky. Následne prejdú kontrolou, či spĺňajú všetky formálne náležitosti. Tie, ktoré splnia toto základné kritérium, budú hodnotené odbornou komisiou a budú im pridelené body. Následne o podpore projektov rozhodnú poslanci zastupiteľstva,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. V hodnotiacej komisii na podporu turizmu sú Marta Krivá, Viera Norisová, Ľudmila Novacká, Elena Palčáková, Nataša Urbanová a Daniel Lukáč. Poradným hlasom, teda členmi hodnotiacej komisie, pre oblasť kultúry sú Zuzana Beňušková, Barbora Morongová, Peter Salner, Daniela Tóthová, Rastislav Ballek, Monika Čertezni, Veronika Šikulová, Mária Ferenčuhová, Roman Popelár, Vladimír Zvara, Andrej Šuba, Marek Adamov a Barbara Gindlová. Odborná komisia bude hodnotiť len tie projekty, ktoré prejdú formálnou kontrolou a teda len tie, kde žiadatelia splnili všetky formálne náležitosti.

Naďalej sa však môžu žiadatelia o dotáciu zapojiť do ďalších výziev v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.
Do 18. januára 2019 je otvorená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít, kde je pre rok 2019 vyčlenená suma 130 498 eur. Podpora je určená pre krajské športové zväzy pôsobiace v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré majú vo svojej členskej základni registrovaných športovcov v kategórii detí a mládeže do 23 rokov, resp. pre oblastné športové zväzy a národné športové zväzy, ktoré zabezpečujú činnosť v predmetnej oblasti športu v Bratislavskom samosprávnom kraji s členskou základňou registrovaných športovcov v kategórii detí a mládeže do 23 rokov.
Žiadatelia o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pohybových aktivít môžu predkladať svoje projekty takisto do 18. januára 2019. Výška podpory pre túto výzvu je 239 249,32 eur. Otvorená je pre 2 oblasti podpory: Podpora zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov a Podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji. Do konca januára 2019 je v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy otvorená Výzva na podporu mládeže, pre ktorú je na rok 2019 vyčlenených 65 249 eur. Cieľom je podpora systémovej práce s mládežou s cieľom zabezpečiť rozvoj, neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času a participácia na živote spoločnosti.
Žiadosti o dotáciu zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov vidieka prostredníctvom obnovy obcí, podporu miestnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov, znižovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy rozvojom zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení a ochranu životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia obyvateľov kraja, môžu až do konca januára 2019 predkladať žiadatelia o poskytnutie dotácie na podporu životného prostredia. V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy je pre túto výzvu alokovaných 332 644 eur.