Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Výdavky na obyvateľa Bratislavského kraja boli minulom roku 208 €

22.04.2016

Sumu približne 208 € na obyvateľa ročne vynakladá Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na zabezpečenie svojich kompetencií v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, dopravy či turizmu. Vyplýva to zo Záverečného účtu BSK za rok 2015, ktorý dnes schválili krajskí poslanci.
 
 „Tento údaj dáva obyvateľom kraja základný obraz vynakladania prostriedkov na jeden rok pri zabezpečení chodu škôl, domovov sociálnych služieb, divadiel, či zabezpečenia verejnej dopravy a starostlivosti o cesty ale aj dotačných schém,“ uviedol župan Pavol Frešo, podľa ktorého je BSK v dobrej finančnej kondícii.
 
Investície bratislavská župa smerovala najmä do rekonštrukcie ciest, ale mimoriadne úspešný projekt bol v oblasti vzdelávania - zatepľovanie a modernizovanie škôl prostredníctvom projektu MunSEFF. V rámci tohto projektu bolo v Bratislavskom kraji zrekonštruovaných sedem stredných škôl a jeden domov sociálnych služieb za takmer 5 mil. €. Výsledkom toho bola znížená energetická náročnosť budov týchto zariadení minimálne o 30%. To znamená, že 15% nákladov vráti kraju späť Európska banka pre obnovu a rozvoj. Tá projekt vyhodnotila ako najúspešnejší projekt na Slovensku v roku 2015.
 
„Celý zostatok finančných prostriedkov za rok 2015, čo je viac ako jeden a pol milióna eur, bude presunutý na účet rezervného fondu,“ dodal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 zahŕňa plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu v roku 2015, zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad BSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, príjmoch a výdavkoch peňažných fondov BSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu.