Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí

18.10.2018
Ako voliť?
• Voliť je možné iba v obci trvalého pobytu, v Bratislave iba v mestskej časti trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaný.
• S výnimkou Bratislavy okrsková volebná komisia vydá voličovi prázdnu obálku a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
• V Bratislave okrsková volebná komisia vydá voličovi prázdnu obálku a štyri hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta. Hlasovacie lístky pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta sú na ľavom okraji označené farebným pruhom.
• Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.
• Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
• Ak sa pri úprave hlasovacieho lístku pomýlite, môžete požiadať o nový hlasovací lístok. 
• Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je potrebné vhodiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. 
• Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu. Tá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. 
• Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba.
• Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mestskú časť a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.