Zverejňovač príspevkov

Späť

VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
8
Termín zasadnutia
12.12.2014
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november – december 2014 Bod c¦î. 1_Informa¦ücia o plneni¦ü uzneseni¦ü.pdf 202,1 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 117,3 kB
2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Bod c¦î. 2_ Interpelacie.pdf 142,5 kB
3. Informácia o rámcovom pláne zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2015 Bod c¦î. 3_Na¦üvrh pla¦ünu zasadnuti¦ü Z BSK r. 2015.pdf 333,7 kB
4. Informácia o účasti zástupcov BSK na zasadnutiach Rady škôl k 31.10.2014 Bod c¦î. 4_Ucast poslancov.pdf 301,4 kB
Bod c¦î. 4_Pri¦üloha_Rada s¦îko¦él.pdf 238,3 kB
Bod c¦î. 4_Stanoviska¦ü komisii¦ü Zastupitel¦îstva_BSK - u¦üc¦îast¦î.pdf 177,5 kB
5. Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014 Bod c¦î. 5_Spra¦üva o rozp.hosp.pdf 549,5 kB
Bod c¦î. 5_Spra¦üva o rozp.hospod.pdf 512,7 kB
6. Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 + Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017 Bod c¦î. 6_Na¦üvrh rozpoc¦îtu Z BSK - DS + UZN .pdf 389,7 kB
Bod c¦î. 6_Na¦üvrh rozpoc¦îtu NR 2015-2017.pdf 3,5 MB
7. Návrh na schválenie prenájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedeného na LV č. 2983, v k. ú. Ružinov a priľahlého pozemku Bod c¦î. 7_BZD material do ZBSK.pdf 7,7 MB
Bod c¦î. 7_BZD.pdf 168 kB
Bod c¦î. 7_Stanoviska komisii BZD.pdf 127,7 kB
8. Návrh na predaj stavby súpisné číslo 3235, situovanej na pozemku parc. Č. 1948 v k. ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302 Bod c¦î. 8_ Znievska december.pdf 156,3 kB
Bod c¦î. 8_Pri¦ülohy_Petrz¦îalka.pdf 776,4 kB
9. Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, spočívajúceho v umiestnení a zriadení elektroenergetickej stavby na majetku BSK, Vranovská 4, k. ú. Petržalka Bod c¦î. 9_vranovska¦ü 4 umiestnenie trafostanice 12 12 2014.pdf 292,4 kB
10. Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, spočívajúceho v umiestnení a zriadení elektroenergetickej stavby na majetku BSK, k. ú. Ivanka pri Dunaji Bod c¦î. 10_Trafostanica Ivanka pri Dunaji rodinne¦ü domy ZD.pdf 237,1 kB
Bod c¦î. 10_Pri¦ülohy.pdf 1 MB
11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku – kaštieľ a priľahlé pozemky vo Veľkom Bieli, nachádzajúce sa v k. ú. Veľký Biel, okres Senec Bod c¦î. 11_Vel¦îky¦ü Biel 12 12 2014.pdf 271,6 kB
Bod c¦î. 11_Pri¦ülohy Vel¦îky¦ü Biel.pdf 1,6 MB
12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bod c¦î. 12_pohl¦îada¦üvky december.pdf 251,2 kB
Bod c¦î. 12_Pri¦ülohy_Pohl¦îadavky.pdf 4,3 MB
13. Východiská pre spracovanie strednodobej stratégie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji pre roky 2015 - 2020 Bod c¦î. 13_dovodova sprava - vychodiska pre spracovanie strategie CR zast fin.pdf 238,4 kB
Bod c¦î. 13_Stanoviska¦ü komisii¦ü Zastupitel¦îstva BSK - Cestovny¦ü ruch.pdf 173,3 kB
14. Informácia o spoločnosti 1. Župná, a. s. Bod c¦î. 14_INFORMA¦üCIA o spoloc¦înosti 1 z¦îupna¦ü a s - zastupitel¦îstvo BSK obal.pdf 120,7 kB
Bod c¦î. 14_INFORMA¦üCIA o spoloc¦înosti 1 z¦îupna¦ü a s.pdf 4,7 MB
Bod c¦î. 14_Stanoviska¦ü komisii¦ü Zastupitel¦îstva_BSK.pdf 126,8 kB
15. Informácia o možnostiach znižovania energetickej náročnosti v súvislosti s prípravou dokumentu „Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK“ Bod c¦î. 15_Energ_usp.pdf 286,2 kB
Bod c¦î. 15_Priloha1_Strategia BSK.pdf 247 kB
Bod c¦î. 15_Stanoviska¦ü komisii¦ü Zastupitel¦îstva_BSK.pdf 137,9 kB
16. Zverejňovanie materiálov na web stránke BSK Bod c¦î. 16_ Zverejnovani.pdf 323 kB
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na 1. polrok 2015 Bod c¦î. 17_Z BSK - Na¦üvrh planu U¦üHK BSK na I polrok 2015.pdf 155,3 kB
Bod c¦î. 17_Stanoviska¦ü komisii¦ü Zastupitel¦îstva BSK - Na¦üvrh pla¦ünu U¦üHK BSK na 1. polrok 2015.pdf 129 kB
18. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia
19. Záver

Dokumenty zasadnutia