Zverejňovač príspevkov

Späť

VIII. Plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
VIII. Plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
8
Termín zasadnutia
14.12.2018
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november 2018 1. Kontrola plnenia uznesení november 2018.pdf 672 kB
2. Návrh personálneho obsadenia Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja 2. Personálne obsadenie Etickej komisie BSK.pdf 236,9 kB
3. Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku situovaného v k. ú. Modra dohodou o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní 3. Majetkoprávne vysporiadanie Modra.pdf 317,4 kB
3. Majetkoprávne vysporiadanie Modra prílohy.pdf 1,6 MB
4. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo 4. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo.pdf 305,5 kB
5. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 5. Akčný plán_aktualizácie.pdf 5,4 MB
5. Akčný plán_odpočty.pdf 4,9 MB
5. Akčný plán_stanoviská komisií.pdf 215,8 kB
5. Akčný plán_uznesenie + dôvodová správa.pdf 198,1 kB
6. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1. 2018 do 30. 9. 2018 6. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2018 do 30.9.2018.pdf 690,7 kB
6. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2018 do 30.9.2018_stanoviská komisií.pdf 161,2 kB
6. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK_príloha - Aktualizácia investičného plánu 2018-2020.pdf 862,4 kB
7. Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018 7. Návrh na II. zmenu rozpočtu BSK v roku 2018.pdf 321,9 kB
7. Návrh na II. zmenu rozpočtu BSK v roku 2018_stanoviská komisií.pdf 160,9 kB
8. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019- 2021 8. Návrh rozpočtu BSK 2019 - 2021_materiál.pdf 3,2 MB
8. Návrh rozpočtu BSK 2019 - 2021_stanoviská komisií.pdf 218,4 kB
8. Návrh rozpočtu BSK 2019 - 2021_uznesenie + dôvodová správa.pdf 382,4 kB
9. Návrh Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 - 2023 9. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK_materiál.pdf 2 MB
9. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK_stanoviská komisií.pdf 416,6 kB
9. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK_uznesenie + dôvodová správa.pdf 547,9 kB
9. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK_vyhodnotenie pripomienok FO a PO.pdf 530,7 kB
10. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu práce s mládežou na území Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže 10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu práce s ...pdf 969 kB
10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu práce s ...Stanoviská komisií.pdf 217,4 kB
11. Návrh nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 11. Návrh nominácie členov OHK_BRDS_šport_mládež_2019.pdf 515,3 kB
11. Návrh nominácie členov OHK_BRDS_šport_mládež_2019 Stanoviská komisií.pdf 218,1 kB
12. Návrh na vymenovanie Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry v roku 2019 12. Návrh odbornej hodnotiacej komisie BRDS kultúra.pdf 682 kB
13. Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu 2019 13. Návrh odbornej hodnotiacej komisie BRDS turizmus 2019.pdf 908,5 kB
14. Informácia Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 14. Informácia Plán zasadnutí Z BSK 2019.pdf 450,4 kB
15. Návrh konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. 15. Konanie o ochrane Verejneho Zaujmu.pdf 425,1 kB
15. Konanie o ochrane Verejneho Zaujmu_príloha_.pdf 530,9 kB

Dokumenty zasadnutia