Zverejňovač príspevkov

Späť

VII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
VII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
7
Termín zasadnutia
16.11.2018
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október 2018 1. Kontrola plnenia uznesení október 2018.pdf 636,1 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 21. septembra 2018 1. Informácia o vybavení interpelácií poslanca.pdf 193,5 kB
2. p. Šíbl Informácia o vybavení interpelácií.pdf 339,6 kB
3. List riaditeľa Úradu BSK.pdf 35,6 kB
4.Interpelácia č. 1 Muničné sklady Záhorská Bystrica.pdf 66,6 kB
5.Vyjadrenie k interpelácií Muničné sklady Záhorská Bystrica.pdf 207 kB
6. Interpelácia č. 2 Ochrana ohrozených živočíchov.pdf 72 kB
7. Vyjadrenie k interpelácií Zabezpečenie ochrany ohrozených živočíchov.pdf 350,6 kB
8. interný list IČaVO.pdf 534 kB
9. žiadanka, faktúra.pdf 78,8 kB
3. Návrh na menovanie Mgr. Jany Čajágiovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava Menovanie do funkcie riaditeľky DSS - Mgr. Čajágiová_materiál.pdf 211,9 kB
Menovanie do funkcie riaditeľky DSS - Mgr. Čajágiová_stanoviská komisií.pdf 214,4 kB
4. Informácia o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 Implementácia PS INTERACT III 2014 - 2020_materiál.pdf 421,9 kB
Implementácia PS INTERACT III 2014 - 2020_stanoviská komisií.pdf 192,1 kB
5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 Zmluvy o NFP projektu "DANUBE BIKE and BOAT" spolufinancovaného z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 - 2020 Dodatok č. 1 Zmluvy o NFP_AJ_príloha č. 2.pdf 276,8 kB
Dodatok č.1 Zmluvy o NFP_Bike_Boat_Z BSK_materiál.pdf 251,3 kB
Dodatok č.1 Zmluvy o NFP_príloha č. 1.pdf 6 MB
Dodatok č.1 Zmluvy o NFP_SJ_príloha č. 3.pdf 352,9 kB
6. Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2018 Návrh na udelenie Ocenení BSK za rok 2018_materiál + stanoviská komisií.pdf 1,9 MB
7. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka pre rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja BRDS Výzva ŽP a vidiek_materiál.pdf 1,2 MB
BRDS Výzva ŽP a vidiek_stanoviská komisií.pdf 207,2 kB
8. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja BRDS Výzva TURIZMUS_materiál.pdf 993,3 kB
BRDS Výzva TURIZMUS_stanoviská komisií.pdf 499,5 kB
9. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže BRDS Výzva ŠPORT_materiál.pdf 982,8 kB
BRDS Výzva ŠPORT_stanoviská komisií.pdf 217,6 kB
10. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže BRDS Výzva ŠPORT_zväzy_materiál.pdf 963,4 kB
BRDS Výzva ŠPORT_zväzy_stanoviská komisií.pdf 223,6 kB
11. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja BRDS Výzva KULTÚRA_materiál + stanoviská komisií.pdf 977,5 kB
12. Návrh Zámer Bratislavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosátu Zámer BSK nepoužívať herbicídy na báze glyfosátu_materiál + stanoviská komisií.pdf 222,2 kB
13. Návrh zámeru ďalšieho rozvoja areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava a schválenie prenájmu školského internátu pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej ako prípadu hodného osobitného zreteľa Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej_materiál.pdf 307,6 kB
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej_príloha č. 1_list vlastníctva.pdf 126,1 kB
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej_príloha č. 2_katastrálna mapa.pdf 196,2 kB
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej_príloha č. 3_žiadosť.pdf 3,1 MB
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej_príloha č. 4_stanovisko riaditeľky školy.pdf 206,3 kB
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej_príloha č. 5_stanovisko rady školy.pdf 65,4 kB
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej_stanoviská komisií.pdf 221,7 kB
14. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v k. ú. Plavecké Podhradie a v k. ú. Sološnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie a Sološnica _ prílohy.pdf 11 MB
Plavecké Podhradie a Sološnica_materiál + stanoviská komisií.pdf 390,9 kB
15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 o výmere 45,29m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k.ú. Petržalka OVS Jankolova 6, Petržalka_materiál + stanoviská komisií.pdf 376,5 kB
OVS Jankolova 6, Petržalka_prílohy.pdf 453,2 kB
16. Návrh na zrušenie prebytočnosti nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb zapísaných na LV č. 4877, k. ú. Záhorská Bystrica Záhorská Bystrica_zrušenie prebytočnosti_materiál + stanoviská komisií.pdf 330 kB
Záhorská Bystrica_zrušenie prebytočnosti_prílohy.zip 5,2 MB
17. Návrh na schválenie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA Transformačný plán MEREMA_materiál.pdf 205,9 kB
Transformačný plán MEREMA_príloha č.1_Transformačný plán.pdf 1,4 MB
Transformačný plán MEREMA_príloha č.2_zoznam zamestnancov.pdf 176,6 kB
Transformačný plán MEREMA_stanoviská komisií.pdf 535,7 kB
18. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy programu IROP 2014 - 2020 za účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok – DSS a ZPB MEREMA“ NFP IROP 2014 - 2020 DSS Pezinok a ZPB MEREMA_materiál.pdf 257,9 kB
NFP IROP 2014 - 2020 DSS Pezinok a ZPB MEREMA_stanoviská komisií.pdf 199,1 kB
Príloha 1_DSS_Merema_Casta_situacia.pdf 575,5 kB
Príloha 2_DSS_Merema_Casta_vizualizacie.pdf 901,5 kB
Príloha 3_DSS_Merema_Dubová_situacia.zip 58,2 kB
Príloha 4_DSS_Merema_Dubová_vizualizácia.zip 582,8 kB
Príloha 5_DSS_Merema_Kráľová_situácia.zip 123,6 kB
Príloha 6_DSS_Merema_Kráľová_vizualizácia.zip 1,6 MB
Prílohy.pdf 385,5 kB
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2019 NÁVRH plánu KČ ÚHK na 1. polrok 2019_materiál.pdf 237,6 kB
NÁVRH plánu KČ ÚHK na 1. polrok 2019_stanoviská komisií.pdf 194,8 kB

Dokumenty zasadnutia