Zverejňovač príspevkov

Späť

VI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
VI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
6
Termín zasadnutia
21.09.2018
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl – september 2018 1. Kontrola plnenia uznesení júl - september 2018.pdf 596,9 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslankýň Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 15. 06. 2018 2. Informácia o vybavení interpelácií poslankýň.pdf 196,1 kB
p. Hrehorová - Informácia o vybavení interpelácie.pdf 333,1 kB
p. Hrehorová - List riaditeľa úradu.pdf 29,3 kB
p. Hrehorová- Interpelácia.pdf 92,4 kB
p. Hrehorová- Odpoveď na interpeláciu.pdf 489,6 kB
p. Poláchová - Informácia o vybavení interpelácie.pdf 343,7 kB
p. Poláchová - Interpelácia.pdf 70,3 kB
p. Poláchová - Interpelácia- vyjadrenie.pdf 352 kB
p. Poláchová - List riaditeľa úradu.pdf 31,1 kB
p. Poláchová - Tabuľka č. 2 Počet prijímateľov a FP.pdf 362,6 kB
p. Poláchová - Tabuľka č. 3.pdf 439,8 kB
p. Poláchová - Tabuľka č.1 Počet ZaP 2008-2018.pdf 423,9 kB
p. Poláchová- Tabuľka č.4.pdf 374,1 kB
3. Návrh na uvoľnenie na výkon funkcie podpredsedu BSK v rozsahu plného úväzku a určenie odmeny PhDr. Alžbete Ožvaldovej 19. Návrh na uvoľnenie a výkon funkcie podpredsedu - Ožvaldová.pdf 200,6 kB
4. NÁVRH Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 Odpočet OCRaK 2018+21.9.2018.pdf 720,4 kB
Odpočet OD 2018+21.9.2018.pdf 596,3 kB
Odpočet OK 2018+21.9.2018.pdf 337,9 kB
Odpočet OSMaS 2018+21.09.2018.pdf 693,1 kB
Odpočet OSURaRP 2018+21.09.2018.pdf 587,7 kB
Odpočet OSV 2018+21.09.2018.pdf 421,4 kB
Odpočet OUPGISaZP 2018+21.09.2018.pdf 544,9 kB
Odpočet OZ 2018+21.09.2018.pdf 387,6 kB
Plnenie Akčného plánu - dôvodová správa.pdf 213,1 kB
Stanoviská komisií Zastupiteľstva_BSK_Odpočet akčného plánu.pdf 199,8 kB
5. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018 Monitoring - stanoviská komisií.pdf 234,3 kB
Monitoring - uznesenie + dôvodová správa.pdf 386,1 kB
4. Monitoring Príloha č.2 - Investičný plán.pdf 585,5 kB
Monitorovacia správa PR BSK k 30.6.2018.pdf 1,7 MB
6. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018 Zmena rozpočtu - stanoviská komisií.pdf 230,6 kB
5. Zmena rozpočtu BSK v roku 2018.pdf 337,4 kB
7. Návrh na čerpanie 2. tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky Návrh na čerpanie 2. tranže - stanoviská komisií.pdf 231,5 kB
Návrh na čerpanie 2. tranže EIB.pdf 622,8 kB
8. Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja VZN - stanoviská komisií.pdf 234 kB
VZN - uznesenie + dôvodová správa.pdf 206,9 kB
VZN BSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK.pdf 1 MB
9. Informácia o Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko Informácia FMP - stanoviská komisií.pdf 192,6 kB
Informácia FMP SK-HU Interreg V-A - materiál.pdf 209,5 kB
Informácia FMP SK-HU Interreg V-A - príloha č. 1.pdf 703,8 kB
10. Návrh na menovanie Mgr. art. Martina Kubrana do funkcie riaditela Divadla LUDUS, Jozefská 19, 811 06 Bratislava LUDUS Kubran Martin - materiál.pdf 217,7 kB
LUDUS Kubran Martin - stanoviská komisií.pdf 213,8 kB
11. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK nachádzajúceho sa v k. ú. Plavecké Podhradie a v k. ú. Sološnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie a Sološnica.pdf 288,3 kB
Plavecké Podhradie a Sološnica.pdf 288,3 kB
12. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k.ú. Tomášov ZSD NIKFIN Tomášov.pdf 267,7 kB
ZSD Nikfin Tomášov - prílohy.pdf 3,7 MB
13. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k.ú. Rohožník ZSD Galmistav Rohožník.pdf 267,3 kB
ZSD Galmistav Rohožník - prílohy.pdf 2,5 MB
14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - budovy bývalého SOU na parc. č. 17063/18 a pozemkov parc. č. 17063/17 a 17063/22, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto OVS Stará Vajnorská SOU budova.pdf 373,4 kB
OVS Stará Vajnorská SOU budova - prílohy.pdf 10,3 MB
15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - budovy dielní na parc. 17063/19 a prislúchajúceho pozemku, na Starej Vajnorskej č. 14, vedených na LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto OVS Stará Vajnorská dielne.pdf 367,2 kB
OVS Stará Vajnorská dielne - prílohy.pdf 5 MB
16. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov a stavebných objektov nachádzajúcich sa v k.ú. Grinava do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja Grinava - Kaufland.pdf 274 kB
Grinava - Kaufland - prílohy.pdf 8,2 MB
17. NÁVRH na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľností – pozemku p.č. 1805/2 a p.č. 1805/3 na Pivovarskej ulici č. 202 v Obci Gajary, vedené na LV č. 6090, katastrálne územie Gajary, okres Malacky, Obec Gajary, manželom Miroslav Šíra s manželkou Annou Šírovou Gajary.pdf 162,2 kB
Gajary - prílohy.pdf 17,2 MB
18. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v kat. úz. Most pri Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prenájom nehnuteľného majetku v kat. úz. Most pri Bratislave.pdf 255,9 kB
Prenájom nehnuteľného majetku v kat. úz. Most pri Bratislave - prílohy.pdf 25,7 MB
19. SPRÁVA o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2018 ÚHK Správa - 1. polrok KČ 2018.pdf 698,8 kB
ÚHK Správa - 1. polrok KČ 2018 - stanoviská komisií.pdf 191,3 kB
20. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Konanie o ochrane verejného záujmu.pdf 383,8 kB
Konanie o ochrane verejného záujmu - príloha.pdf 125,3 kB

Dokumenty zasadnutia