Zverejňovač príspevkov

Späť

VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
6
Termín zasadnutia
03.10.2014
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún - august 2014 Bod c. 1.pdf 196,9 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 126 kB
2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20. 06. 2014 Bod č. 2.pdf 132,9 kB
3. Informácia o plánovanom zavedení zásadných zmien v rámci daňových príjmov VÚC Bod č. 3.pdf 473 kB
Bod c. 3 1.pdf 365,4 kB
Bod c¦Ü+Ü. 3 3.pdf 235,2 kB
Bod c¦Ü+Ü. 3 4.pdf 174,8 kB
Bod c¦Ü+Ü. 3_Stanoviska¦ÜTü komisii¦ÜTü Zastupitel¦Ü+Üstva BSK.pdf 282,2 kB
4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2014 Bod cĚŚ. 4_Monitorovacia sprava.pdf 3,2 MB
5. Schválenie doplnenia Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len Akčný plán BSK) o projekt č. 66 s názvom „Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK“ Bod cĚŚ. 5_akcny plan rozsireny o poslanecke priority.pdf 161 kB
Bod c¦Ü+Ü. 5_Stanoviska¦ÜTü komisii¦ÜTü Zastupitel¦Ü+Üstva_BSK.pdf 241,5 kB
6. Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Komisií Bratislavského samosprávneho kraja za I. polrok 2014 Bod c¦Ü+Ü. 6_Informa¦ÜTücia o u¦ÜTüc¦Ü+Üasti poslancov.pdf 530,2 kB
7. Návrh na schválenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, spočívajúceho v uložení a zriadení elektroenergetického zariadenia na majetku BSK Bod c¦Ü+Ü. 7_Toma¦ÜTüs¦Ü+Üov.pdf 316,4 kB
8. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - športovej haly, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve BSK Bod cĚŚ. 8_ telocvicĚŚnĚŚa 3 10 2014 (3).pdf 318,3 kB
9. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností bývalého vojenského areálu nachádzajúceho sa v Bratislave časť Záhorská Bystrica, vo vlastníctve BSK. Bod cĚŚ. 9_zsatupitelĚŚstvo mun sklady2014 (2).pdf 185,8 kB
Bod cĚŚ. 9_tabulĚŚka ZB.pdf 124,9 kB
10. Informácia o implementácii OP INTERACT II v programovom období 2007-2013 a príprave operačného programu INTERACT III 2014-2020 Bod cĚŚ. 10_Informacia o implementacii OP INTERACT II_Zastupitelstvo_2014_FINAL.pdf 286,2 kB
Bod cĚŚ. 10_Stanoviska_komisii_Zastupitelstva_BSK.pdf 123,1 kB
11. Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji Zmena koeficientu pre deľbu tržieb medzi zóny 100 a 101 Bod c¦Ü+Ü. 11_Na¦ÜTüvrh Integrovany¦ÜTü dopravny¦ÜTü syste¦ÜTüm - zmena koeficientu pre del¦Ü+Übu trz¦Ü+Üieb_final.pdf 201,5 kB
Bod c¦Ü+Ü. 11 _Na¦ÜTüvrh Integrovany¦ÜTü dopravny¦ÜTü syste¦ÜTüm - zmena koeficientu pre del¦Ü+Üb .pdf 158,1 kB
Bod c¦Ü+Ü. 11_Stanoviska¦ÜTü komisii¦ÜTü Zastupitel¦Ü+Üstva BSK Za¦ÜTüvod - ko¦ÜTüpia.pdf 173,6 kB
12. Informácia o plavárňach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Bod c¦Ü+Ü. 12_Informa¦ÜTücia o plava¦ÜTürn¦Ü+Üach v po¦ÜÔÇÜsobnosti BSK.pdf 2,1 MB
Bod c¦Ü+Ü. 12_Stanoviska¦ÜTü komisii¦ÜTü - Informa¦ÜTücia o plava¦ÜTürn¦Ü+Üach v zariadeniach BSK.pdf 127,5 kB
13. Informácia o vydaní Cenníka fakultatívnych služieb poskytovaných zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Bod c¦Ü+Ü. 13_ Informa¦ÜTücia -zastupitel¦Ü+Üstvo.pdf 324,1 kB
14. Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK - ÚpS Malacky na rok 2014
15. Návrh na poskytnutie dotácie obci Závod v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - „Nevyhovujúci stav pitnej vody v obci Závod“ Bod c¦Ü+Ü. 15_Stanoviska¦ÜTü komisii¦ÜTü Zastupitel¦Ü+Üstva BSK Za¦ÜTüvod.pdf 180,2 kB
Bod cĚŚ. 15_Navrh na dotaciu Zavod .pdf 157,9 kB
16. Návrh Dodatku č. 1/2014 k Štatútu Etickej komisie BSK zo dňa 23.07.2010 a personálneho obsadenia Etickej komisie BSK
17. Správa o výsledku kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2014 Bod c¦Ü+Ü. 17_Stanoviska¦ÜTü komisii¦ÜTü Zastupitel¦Ü+Üstva BSK - Spra¦ÜTüva o vy¦ÜTüsledkoch kontrolnej c¦Ü+Üinnosti U¦ÜTüHK BSK za 2 polrok 2013.pdf 128,4 kB
Bod c¦Ü+Ü. 17_Spra¦ÜTüva o vy¦ÜTüsledkoch kontrolnej c¦Ü+Üinnosti U¦ÜTüHK BSK za 1 polrok 2014.pdf 469,3 kB
18. Návrh Zmena v organizácii útvaru hlavného kontrolóra BSK v organizačnom poriadku Bod c. 18 Stanoviska komisii zastupitelstva BSK navrh Zmena v organizacii UHK BSK v organizacnom poriadku.pdf 124,4 kB
Bod c. 18 Zmena Org. struktury.pdf 131,2 kB
19. Rôzne - všeobecná rozprava a interpelácie
20. Záver

Dokumenty zasadnutia