Zverejňovač príspevkov

Späť

V. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
V. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
5
Termín zasadnutia
15.06.2018
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl – jún 2018 1. Kontrola plnenia uznesení apríl - jún 2018.pdf 541,2 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 27. 04. 2018 2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov.pdf 195,1 kB
Príloha - Informácia o vybavení interpelácií poslancov.pdf 315,1 kB
3. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018 – záverečný odpočet k 30. 4. 2018 3. Návrh Regionálnej stratégie ... - záverečný odpočet k 30. 4. 2018_stanoviská komisií.pdf 219,5 kB
3. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ V BSK ... - záverečný odpočet k 30.4.2018.pdf 2,4 MB
4. Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 4. Správa ÚHK o kontrole plnenia uznesení za rok 2017.pdf 367,2 kB
4. Správa ÚHK o kontrole plnenia uznesení za rok 2017_stanoviská.pdf 201,4 kB
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018 5. Návrh plánu ÚHK na 2. polrok 2018.pdf 226 kB
5. Návrh plánu ÚHK na 2. polrok 2018_stanoviská komisií.pdf 194,4 kB
6. Návrh štatútu Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 6. Zmena štatútu Ocenení BSK.pdf 627,3 kB
7. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018 7. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK - Stanoviská komisií.pdf 234,9 kB
7. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018.pdf 1 MB
Gremium-Pankuchova+Telocvicne.pdf 511,8 kB
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ../2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2/2015 zo dňa 11.12.2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 8. Návrh VZN BSK č. ..2018, kt. sa mení VZN BSK č. 2-2015 o poskytovaní príspevkov_stanoviská komisií.pdf 204,2 kB
8. Návrh VZN BSK č. ..2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2-2015 o poskytovaní príspevkov ...pdf 257,5 kB
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .. /2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2/2017 zo dňa 29.9.2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 9. Návrh VZN BSK č. ..2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2-2017 o výške príspevkov ...pdf 584,9 kB
9. Návrh VZN BSK č. ..2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2-2017 o výške príspevkov príspevkov_stanoviská komisií.pdf 205 kB
10. Návrh na schválenie nájmu častí parciel č. 207/1 a 207/2 zapísaných na liste vlastníctva č. 636, k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, Equity Partners – stavby, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa Nájom častí parciel č. 207_1 a 207_2, LV č. 636, k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka - prípad hodný osobitného zreteľa_prílohy.pdf 1,6 MB
Nájom častí parciel č. 207_1 a 207_2, LV č. 636, k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka - prípad hodný osobit. zreteľa.pdf 348,8 kB
11. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. spočívajúceho v práve vybudovania a užívania podzemných inžinierskych sietí na majetku Bratislavského samosprávneho kraja Prílohy_BVS.pdf 5,6 MB
BVS_stanoviská komisií.pdf 199 kB
BVS_Zastupiteľstvo.pdf 252,2 kB
12. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja ZSD_BON REALITY_zastupiteľstvo.pdf 228,2 kB
Prílohy_ZSD.pdf 2,8 MB
ZSD_stanoviská komisií.pdf 203,9 kB
12. Aktualizácia uznesenia_ZSD_BON REALITY_zastupiteľstvo.pdf 228,9 kB
13. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako vedúceho partnera do projektu „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“ a podpisu Dohody o spolupráci 13. VYSOMARCH_ Stanoviská komisií.pdf 194,8 kB
13. VYSOMARCH_Dohoda o spolupráci_final.pdf 349,8 kB
13. VYSOMARCH_dôvodova správa.pdf 605,8 kB
13. VYSOMARCH_Technická správa.pdf 2,2 MB
14. Návrh Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2017 14. Správa z hodnotenia PHSR 2014-2020 za rok 2017_dôvodová správa.pdf 718,8 kB
14. Správa z hodnotenia PHSR 2014-2020 za rok 2017_príloha.pdf 1,6 MB
14. Správa z hodnotenia PHSR 2014-2020 za rok 2017_stanoviská komisií.pdf 200 kB
15. Návrh Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2017 15. Stratégia rozvoja vidieka_dôvodová správa.pdf 758,2 kB
15. Stratégia rozvoja vidieka_príloha.pdf 2,6 MB
15. Stratégia rozvoja vidieka_stanoviská komisií.pdf 125,5 kB
16. Informácia Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu za rok 2017 16. Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu za rok 2017.pdf 4,1 MB
17. Informácia Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry za rok 2017 17. Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry za rok 2017.pdf 4,1 MB
18. Návrh Bezplatná preprava pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl a nemajú trvalý pobyt v Bratislavskom kraji 18. Bezplatná preprava ŤZP Z BSK 062018.pdf 780,7 kB
18. Bezplatná preprava ŤZP Z BSK 062018_stanoviská komisií.pdf 202,3 kB
19. Rôzne

Dokumenty zasadnutia