Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

V novom školskom roku 14 nových odborov

04.09.2018

V kraji si je z čoho vyberať. Ponuka župných škôl je naozaj pestrá. Majú vysokú úroveň a aj záujem zo strany študentov o odborné vzdelávanie narastá. Máme Duálnu akadémiu, 8 Centier odborného vzdelávania a prípravy fungujúce pri školách BSK, ďalšie tri v tejto chvíli budujeme,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.


V školskom roku 2018/2019 boli pre bratislavské župné školy MŠVVaŠ SR schválené nové učebné a študijné odbory:
2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel – SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
6462 H barbier (experimentálne overovanie) – SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava a SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava
3436 K operátor knihárskych technológií – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
8291 Q odevný a textilný dizajn – SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
6310 Q financie – Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
8293 Q – grafika vizuálnych komunikácií – SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
8258 Q – filmová a mediálna tvorba – SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
8259 Q animovaná tvorba – SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
2697 K – mechanik elektrotechnik – SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
3758 K – operátor prevádzky a ekonomiky dopravy – SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým – Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým – Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky


Bratislavský samosprávny kraj podporuje všetky aktivity škôl a zamestnávateľov smerujúce k zvýšeniu počtu žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania a aj aktívne vstupuje do rokovania so zamestnávateľmi. V minulom školskom roku sa do systému duálneho vzdelávania v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zapojilo 9 škôl, ktoré majú podpísané zmluvy s 23 zamestnávateľmi a vzdelávajú 86 žiakov, z toho je 34 žiakov 1. ročníka. Ďalších 5 stredných škôl má podpísané zmluvy so zamestnávateľmi, no zatiaľ nepripravujú žiakov v systéme duálneho vzdelávania. V súčasnosti rokujú stredné školy so zamestnávateľmi a pripravujú sa podpisy ďalších zmlúv o duálnom vzdelávaní na školský rok 2018/2019. Pokiaľ budú mať zamestnávatelia alebo žiaci záujem o štúdium v duálnom vzdelávaní bude ešte možné v zmysle novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, prijímať žiakov do duálnych tried do 31. 1. 2019.

Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy.