Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

V Bruseli o budúcnosti eurofondov

29.06.2017

Na pôde Európskej komisie v Bruseli sa začiatkom týždňa uskutočnilo 7. Kohézne fórum za účasti vrcholných predstaviteľov inštitúcií EÚ, členských štátov, regiónov a miest a expertov pôsobiacich v oblasti kohéznej politiky. Témou rokovaní bola budúcnosť financovania EÚ a možnosti čerpania eurofondov.
 

„Kohézne fórum vyslalo veľmi pozitívny signál, že kohézna politika je stále relevantnou politikou v prospech občanov a vyjadrením solidarity EÚ, čo vo svojich prejave zdôraznil aj predseda Európskej komisie J.C. Juncker. Zároveň je tu však akútna potreba túto politiku zefektívniť a zjednodušiť v prospech žiadateľov. Čelní predstavitelia Európskej únie sa jednoznačne zhodli, že možnosti čerpania eurofondov musia ostať zachované, no spoločne musíme hľadať riešenia pre uľahčenie prístupu k nim a najmä predchádzať nezmyselnej byrokracii,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Oficiálnu delegáciu SR na 7. Kohéznom fóre viedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol enormný prínos tejto politiky pre rozvoj SR a pre proces zbližovania. Zároveň však pripomenul závery štúdie preukazujúcej, že z investícií v krajinách V4 výrazne profitujú taktiež aj štáty západnej Európy prostredníctvom úzkych ekonomických väzieb. Dôležitou témou rokovaní bola aj budúcnosť financovania EÚ a hľadanie nových vlastných zdrojov.

„Systém financovania Európskej únie bude nevyhnutné zreformovať a to aj v súvislosti s brexitom, ktorý bude mať pre EÚ vážne finančné dôsledky. Európska únia musí hľadať nové vlastné zdroje a menej sa spoliehať na príspevky členských štátov. Viaceré životaschopné návrhy už boli predstavené aj v tzv. Montiho správe zverejnenej začiatkom roka,“ zdôraznil podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta, ktorý sa v utorok zúčastnil zasadnutia komisie COTER v Európskom výbore regiónov, na ktorom bolo prijaté stanovisko o reforme vlastných zdrojov EÚ v rámci budúceho viacročného finančného rámca EÚ. V rovnaký deň Európska komisia zverejnila aj posledný zo série reflexných dokumentov zameraný práve na budúcnosť financovanie EÚ.

Účastníci 7. Kohézneho fóra zdôraznili aj nevyhnutnosť lepšej a cielenejšej komunikácie smerom k občanom a budovania ich dôvery v kohéznu politiku. „V tomto úsilí zohrávajú veľmi dôležitú úlohu aj regióny a mestá. Našim občanom musíme zrozumiteľne vysvetľovať prínosy kohéznej politiky pre ich každodenný život. Imidž  eurofondov je v očiach občanov často skôr negatívny, plný byrokracie a musíme preto poukazovať na konkrétne pozitívne príklady a projekty, ktoré boli podporené zo strany EÚ,“ dodal predseda BSK Pavol Frešo na margo potreby lepšej komunikácie s občanmi.

Závery Kohézneho fóra budú reflektované aj v 7. správe o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, v ktorej má Európska komisia načrtnúť akým smerom by sa systém nastavenia kohéznej politiky mal vyvíjať po roku 2020 kedy sa končí súčasné programové obdobie.