Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Už len dva dni pre žiadateľov o dotácie na podporu športu

16.01.2019
Celková finančná alokácia pre výzvu na podporu systematického rozvoja športových aktivít zabezpečovaných zväzmi je maximálne do výšky 130 498 EUR. Cieľom podpory je zvýšenie záujmu mládeže o šport, snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času, ale aj prepojenie medzi školami a zväzmi, alebo ich členskými klubmi, ako náborovými zariadeniami pre výkonnostný a vrcholový šport. Podpora je určená pre krajské športové zväzy pôsobiace v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré majú vo svojej členskej základni registrovaných športovcov v kategórii detí a mládeže do 23 rokov, resp. pre oblastné športové zväzy a národné športové zväzy, ktoré zabezpečujú činnosť v predmetnej oblasti športu v Bratislavskom samosprávnom kraji s členskou základňou registrovaných športovcov v kategórii detí a mládeže do 23 rokov.
Finančná alokácia pre výzvu na podporu športových podujatí a pohybových aktivít je maximálne do výšky 239 249,32 eur.  Cieľom podpory je zvýšenie pohybovej zdatnosti mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov, organizácia športových aktivít a súťaží, vrátane aktivít pre zdravotne postihnutých športovcov, organizácia športových podujatí a iných aktivít regionálneho, celoštátneho, alebo medzinárodného významu v kraji, skvalitnenie materiálno-technického vybavenia športových organizácií venujúcich sa prioritne deťom a mládeži do 23 rokov a vytváranie podmienok pre aktívne športujúcu mládež do 23 rokov.
Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a  doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.