Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Štvrť milióna si môže podeliť 62 projektov

10.01.2017

Až 62 projektov bolo podaných v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu. Každý jeden projekt bude posudzovaný odbornou komisiou a jej odporúčania budú podkladom pre schvaľovanie v Zastupiteľstve BSK.
 

„Akýkoľvek nápad, ktorý by mohol viesť k podpore a rozvoju cestovného ruchu v Bratislavskom kraji župa víta a podporuje. To je aj zámerom dotačnej schémy.  Keď niekto chce svoju atrakciu zveľadiť alebo príde s novým moderným nápadom, tak župa môže prispieť do 20 tisíc eur,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 


Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu 2017 sa uzavrela 22. decembra 2016. Do tohto termínu bolo podaných 62 žiadostí s projektmi v celkovej požadovanej sume 1 342 214,- Eur. Pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na podporu turizmu bolo poslancami župného zastupiteľstva schválených 249.600,- Eur. Momentálne prebieha formálna kontrola žiadostí, ktoré bude následne hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z 11 odborníkov v oblasti turizmu.


Zámerom dotačnej schémy je podpora tvorby a rozvoja kľúčových produktov destinácie „Bratislavský kraj“. Schéma slúži ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. Zároveň predstavuje podporný mechanizmus pre realizáciu krátkodobých a dlhodobých cieľov definovaných v schválenej Stratégii rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do rok 2020. 
Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 uzavrel 22. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017.


Bratislavský samosprávny kraj dotačnou schémou podporuje aj kultúru, rozvoj vidieka a šport, kde je ešte stále otvorená výzva na predkladanie žiadostí na podporu športu a mládeže a rozvoj vidieka pre rok 2017. Žiadatelia o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka a športu a mládeže pre rok 2017 si tak stále môžu podať žiadosť a prihlásiť sa o dotáciu do 11. januára 2017.  V rámci jednej výzvy môže jeden žiadateľ podať maximálne dve žiadosti o dotáciu – jednu žiadosť na oblasť športu a jednu na oblasť mládeže. 
Podrobnejšie informácie sú uvedené na web stránke www.brds.sk