Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Stretnutie európskych miestnych lídrov s komisárkou Creţu a Vyšehradskou skupinou vo Varšave: politika súdržnosti je hlavným článkom, ktorý spája EÚ

06.03.2017

Na stretnutí, ktorého organizátorom bolo Mazovské vojvodstvo, prijala komisia VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) návrhy v oblasti politiky súdržnosti po roku 2020.
 
Politika súdržnosti, na ktorú je do roku 2020 vyčlenených 454 mld. EUR, je jednoznačne hlavným investičným nástrojom EÚ na podporu inkluzívneho a inteligentného rastu vo všetkých európskych regiónoch. Prostredníctvom zapájania inštitúcií EÚ, národných vlád, ako aj miestnych a regionálnych orgánov sa ňou znižujú rozdiely v rozvoji, šíria inovácie a prispieva k väčšej konkurencieschopnosti hospodárstiev EÚ.
 
Regióny a mestá EÚ sa však obávajú, že vzhľadom na dôsledky brexitu na dostupné zdroje a snahy o centralizáciu riadenia investičných rozhodnutí EÚ, nahrádzanie dotácií úvermi a presmerovanie zdrojov na jednotlivé priority, ako je migrácia, riadenie vonkajších hraníc alebo podpora štrukturálnych reforiem, by hlavný cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti mohol byť v rozpočte EÚ po roku 2020 ohrozený. Tento rozpočet navrhne Európska komisia do konca roku 2017.
 
Tieto otázky boli predmetom diskusie na schôdzi 2. a 3. marca vo Varšave, kde členovia komisie COTER prediskutovali a prijali návrh stanoviska o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020, ktoré vypracoval predseda skupiny EĽS vo VR a štátny tajomník vlády Saska-Anhaltska pre európske záležitosti Michael Schneider (DE/EPP).
 
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu uviedla: „Počas uplynulých mesiacov nám čoraz viac občanov hovorilo ,Máme pocit, že politici a inštitúcie sa o nás nezaujímajú a že na nás zabudli.‘ Je preto načase dať im jasný signál. Musíme im ukázať, že Európa sa o nich zaujíma. A ako to možno lepšie dokázať, ak nie prostredníctvom politiky súdržnosti? Cieľom politiky súdržnosti je neponechať nikoho bokom a zlepšiť každodenný život každého občana. To je dôvod, prečo musíme za ňu a za jej budúcnosť bojovať, pretože ide o našu spoločnú budúcnosť. Politika súdržnosti musí znamenať pracovné miesta a zamestnanosť, ale musí ich priniesť pre všetkých občanov a pre všetky regióny.“
 
„Kohézna politika EÚ, teda využívanie eurofondov, má pre Slovensko zásadný význam a podieľa sa financovaní drvivej väčšiny verejných investícií v krajine. Spoločne bojujeme za to, aby si udržala silné postavenie aj v budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ. S partnermi v rámci Vyšehradskej skupiny sa usilujeme, aby budúce nastavenie kohéznej politiky reflektovalo aj postavenie metropolitných regiónov, ktoré čelia mnohým špecifickým výzvam a vyžadujú si preto osobitný prístup a väčšiu flexibilitu. Našou veľkou úlohou, ako politických zástupcov v regiónoch a mestách je, aby sme zrozumiteľným jazykom vysvetľovali, ako kohézna politika prispieva k zlepšovaniu kvality každodenného života, “ zdôraznil Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Pavol Frešo (SK/EPP).
 
„Poľsko – a osobitne Mazovské vojvodstvo – je ideálnym miestom, kde sa možno zamyslieť nad vplyvom politiky súdržnosti na silnejšie a slabšie regióny Európy a nad tým, čo je pre Úniu predmetom záujmu,“ konštatoval maršálek Mazovského vojvodstva Adam Struzik (PL/EPP).
 
Schôdza sa konala súbežne so zasadnutím ministrov Vyšehradskej štvorky + 4, na ktorom predstavitelia ministerstiev pre hospodársky rozvoj z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, ako aj Chorvátska, Bulharska, Rumunska a Slovinska prijali dokument zdôrazňujúci kľúčovú úlohu politiky súdržnosti pre budúcnosť EÚ.
 
Konferencia na vysokej úrovni, ktorá sa uskutočnila 3. marca, umožnila odborníkom a osobám pôsobiacim v oblasti politiky súdržnosti EÚ, aby si vymieňali názory na to, ako zjednodušiť túto politiku tým, že sa zefektívni a bude reagovať na aktuálne potreby miestnych ekonomík.
 
Návrh stanoviska bude prerokovaný a prijatý na plenárnom zasadnutí VR 10. mája.