Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Športové gymnázium sa od januára zmení na Strednú športovú školu

19.12.2018
Voľba  študijných odborov vychádza z požiadaviek pracovného trhu, študijný odbor – športový manažment v športe si vyžiadali práve potreby zamestnávateľov,  čo prináša škole novú perspektívu a aj exkluzivitu.
Štátny vzdelávací program pre stredné športové školy spája športovú prípravu talentovaných žiakov so vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na povolanie. Vzdelávacie programy  budú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale tiež  pre výkon povolaní a odborných činností v športe. 
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia tréner III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.
Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava bude prijímať žiakov 9. ročníkov základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok, ktoré sa budú konať 9. apríla 2019. Kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené v januári 2019. Prihlášky záujemcov o štúdium na Strednej športovej škole  je potrebné poslať do 20. 2. 2019.
Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta nový typ strednej školy a veríme, že práve táto transformácia prispeje  k ďalšiemu  skvalitneniu podmienok pre poskytovanie športovej prípravy a vzdelávania žiakov.