Zverejňovač príspevkov

Späť

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Názov poskytovateľa
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Adresa poskytovateľa
Ševčenkova 21
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Adresa prevádzky
Mostná 13
94901 Nitra
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
Rodiny a osamelí rodičia v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorým hrozí sociálne vylúčenie alebo ktorých schopnosť začleniť sa do spoločnosti a samostatne riešiť svoje problémy je obmedzená, osoby alebo rodiny nachádzajúce sa v krízovej sociálnej situáci
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita