Zverejňovač príspevkov

Späť

Denný stacionárr

Názov poskytovateľa
Dunajská Lužná
Adresa poskytovateľa
Jánošíkovská 466/7
Dunajská Lužná
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Denný stacionárr
Adresa prevádzky
Lipnická 417
Dunajská Lužná
Kontakt
00421240259818
stacionar@dunajskaluzna.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
4