Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Rokovanie Rady Partnerstva schválilo Regionálnu integrovanú územnú stratégiu

02.03.2016
Rada Partnerstva navčerajšom prvom rokovaní zvolila svojho predsedu a podpredsedu. Za predsedu Rady Partnerstva bol zvolený Pavol Frešo, predseda BSK. Podpredsedom sa stal Ivo Nesrovnal, primátor Hlavného mesta Bratislava.
 
„Pozitívnym výsledkom stretnutia Rady Partnerstva je schválenie Regionálnej integrovanej územnej stratégie. Čerpanie európskych prostriedkov je veľmi dôležité, pretože výraznou mierou prispievajú k rozvoju regiónu,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.
Hlavným bodom rokovania bolo schválenie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja na roky 2014-2020, vrátane Integrovanej územnej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava na roky 2014-2020 ako základných dokumentov potrebných na vyhlásenie výziev na predkladanie projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
Na základe vzájomných rokovaní bola zobraná na vedomie aj spolupráca Hlavného mesta Bratislava ako sprostredkovateľského orgánu pre IROP BA a Bratislavského samosprávneho kraja ako sprostredkovateľského orgánu pre IROP BSK. Hlavným cieľom spolupráce je zabezpečiť takú pomoc pre žiadateľov, aby sme zabezpečili dostatočnú kvalitu predložených projektových zámerov, žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako aj dosiahnutých výstupov a výsledkov projektov.
Členovia Rady Partnerstva Bratislavského kraja vyjadrili na včerajšom pracovnom rokovaní na pôde Bratislavskej župy aj spoločnú vôľu pre čo najrýchlejšie spustenie ďalších výziev na predkladanie projektov pre Bratislavský kraj vyvíjaním spoločnej iniciatívy smerom k riadiacemu orgánu Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekty je pre všetkých partnerov veľmi dôležité na to, aby sa mohla rozvíjať infraštruktúra materských, základných a  stredných škôl, v integrovanej doprave, cyklodoprave a mohli sa podporovať sociálne služby a kreatívny priemysel.
Rada Partnerstva Bratislavského kraja sa skladá zo štyroch komôr, ktoré reprezentujú členovia regionálnej územnej samosprávy, miestnej územnej samosprávy, štátnej samosprávy a sociálno-ekonomických partnerov.