Zverejňovač príspevkov

Späť

Sociálne centrum

Názov poskytovateľa
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Adresa poskytovateľa
Tomášikova 8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Sociálne centrum
Adresa prevádzky
Kopec 14
Šurany
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
9