Zverejňovač príspevkov

Späť

Sociálne centrum

Názov poskytovateľa
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Adresa poskytovateľa
Tomášikova 8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Sociálne centrum
Adresa prevádzky
Kopec 14
Šurany
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
Fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život. Ak fyzické osoby do
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
10