Späť

Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

VUC_075

Čo pre vás robíme

Oddelenie školstva

 • zriaďujeme a zrušujeme školy a školské zariadenia (stredné školy, strediská odbornej praxe, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, základné umelecké školy, školské internáty, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb pri škole, školy v prírode),
 • vymenúvame a odvolávame riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • spravujeme školy a školské zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a zabezpečujeme podmienky pre vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • spolupracujeme pri vykonávaní kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré boli pridelené v zmysle zákona, a pri kontrole účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia,
 • poskytujeme finančné príspevky súkromným základným umeleckým školám, cirkevným základným umeleckým školám, súkromným jazykovým školám, cirkevným jazykovým školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávame kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami,
 • zabezpečujeme stravovanie a ubytovanie žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach,
 • vykonávame štátnu správu v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých sme zriaďovateľom,
 • určujeme nástupnícku strednú školu alebo školské zariadenie, ktoré bude plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia,
 • spracúvame a poskytujeme informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v našej pôsobnosti,
 • vyjadrujeme sa k zmluvám o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých sme zriaďovateľom.

 

Oddelenie mládeže a športu

 • koordinujeme aktivity v oblasti práce s mládežou uskutočňované v mestách a obciach na území BSK a tiež v oblasti cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce,
 • spracúvame podklady pre tvorbu rozpočtu a kontrolujeme využitie finančných prostriedkov vyčlenených pre oblasť mládeže z rozpočtu BSK,
 • vypracúvame koncepcie rozvoja starostlivosti o mládež v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré sa na práci s mládežou zúčastňujú, v pôsobnosti samosprávneho kraja,
 • koordinujeme činnosť občianskych združení a iných záujmových združení v oblasti rozvoja starostlivosti o mládež,
 • finančne podporujeme voľnočasové aktivity formou vzdelávacích poukazov pre mládež na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
 • rozpracúvame koncepciu rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja a podieľame sa na výbere a príprave športových talentov,
 • podporujeme organizovanie športových podujatí regionálneho významu,
 • podporujeme športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,
 • zabezpečujeme prevádzkovanie štátnych telovýchovných, turistických a športových zariadení a staráme sa o ich účelné využívanie,
 • kontrolujeme činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry,
 • kontrolujeme účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru zo štátneho rozpočtu,
 • spolupracujeme s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.

 

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti BSK

GYMNÁZIÁ             
Gymnázium a Základná škola s vyuč, jaz. Maď. Dunajská 13 814 84 BA 02/529 27769 Mgr. Katarína Morvayová katalin.morvay@mtag.sk
Gymnázium Grösslingová 18 811 09 BA 02/529 63 097 Mgr. Viera Babišová riaditelstvo@gamca.sk
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6 811 07 BA 02/577 898 25 PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. vedenie@vazka.sk
Gymnázium Ivana Horvátha I. Horvátha 14 821 03 BA 02/434 23 677 Mgr. Marta Jankovičová skola@horvatha.sk
Športové gymnázium Ostredková 10 821 02 BA 02/434 22 595 Mgr. Vladimír Paulík Vladimir.Paulik@sportgymba.sk
Gymnázium Ladislava Novomeského Tomášikova 2 827 29 BA 02/432 926 21 Ing. Norbert Kyndl norbert.kyndl@gln.sk
Gymnázium Hubeného 23 834 08 BA 02/448 81109 Mária Rodziňáková ghubeneho@ghubba.edu.sk
Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 35 852 03 BA 02/634 53 193 Mgr. Drahomíra Kovaříková gymnazium@einsteinova.sk
Gymnázium Pankúchova 6 851 04 BA 02/623 19822 RNDr. Ľubomíra Kováčová skola@gympaba.sk
Gymnázium Ul. 1. mája  8  901 01 Malacky 034/772 4403 RNDr. Elena Krajčírová gymalriad@stonline.sk
Gymnázium Karola Štúra Nám. slobody 5 900 01 Modra 033/6400379 Mgr. Danica Grnáčová ucitel@gymmo.edu.sk
Gymnázium Senecká 2 902 01 Pezinok 033/641 2495 Mgr. Jana Solgová riaditel@gymsenpk.edu.sk
Gymnázium Antona Bernoláka Lichnerova 69 903 01 Senec 02/459 23 261 RNDr. Jozef Radzo gabsenec@svsba.sk
Škola pre mim.nad. deti a Gymnázium Teplická 7 831 02 BA 02/442 53 270 PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. gymnazium@spmndag.sk
             
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY a KONZERVATÓRIÁ            
SPŠ strojnícka Fajnorovo náb. 5 814 75 BA 02/529 68 442 Ing. Felix Domény domeny@fajnorka.sk
SPŠ elektrotechnická Zochova 9 811 03 BA 02/592 009 15 Ing. Milan Ferenčík office@zochova.sk
SPŠ elektrotechnická K. Adlera 5 841 02 BA 02/643 64863 Ing. Daniel Adamko, PhD. office@adlerka.sk
SPŠ elektrotechnická Hálova 16 851 01 BA 02/638 23 402 Ing. Iveta Šafránková skola@spsehalova.sk
SPŠ dopravná Kvačalova 20 821 08 BA 02/55 640 575 RNDr. Eva Kozová spsdkvac@ba.telecom.sk
SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35 826 64 BA 02/433 39 783 Ing. Karol Ďungel riaditelstvo@stav-geo.edu.sk
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 821 07 BA 02/40558927 Ing. Silvia Loffayová loffayova@sosch.sk
SOŠ vinársko-ovocinárska Kostolná 3 900 01 Modra 033/647 2579 Ing. Monika Kišová info@svosmo.sk
Obchodná akadémia Nevädzová 3 820 07 BA 02/434 11 158 Ing. Erika Marošová, PhD. e.marosova@oanba.sk
Obchodná akadémia Račianska 107 831 02 BA 02/44 255 773 Ing. Mária Mydlová mydlova.oarba@gmail.com 
Obchodná akadémia Dudova 4 851 02 BA 02/62 412 404 Ing. Stanislav Krchnák sekretariat@oadudova.sk
SOŠ podnikania Strečnianska 20 851 05 BA 02/ 63 830 484 Ing. Nadežda Ledererová skola@sosznieba.edu.sk
Obchodná akadémia Myslenická 1 902 01 Pezinok 033/642 2121 Ing. Daniel Zoch riaditel@oapk.sk
Konzervatórium Tolstého 11 811 06 BA 02/54 434505 Mgr. art. Peter Čerman konzervatorium@konzervatorium.sk
Tanečné konz. Evy Jaczovej Gorazdova 20 811 04 BA 02/547 883 54 Mgr. art. Katarína Zacharová tankonba@tankonba.sk
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií Kadnárova 7 834 14 BA 02/49 203 512 Mgr. Jana Mašlejová riaditel@sosmis.sk
Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2 840 11 BA 02/64 365 605 Mgr. Galina Šimončičová psabullova2@pobox.sk
Stredná odborná škola pedagogická Sokolská 6 900 01 Modra 033/647 2567 Mgr. Monika Nemcová paka@pakamo.sk
ŠÚV J. Vydru Dúbr. cesta 11 845 32 BA 02/54 791 106 akad. mal. Milan Pagáč suvba@centrum.sk
Stredná zdravotnícka škola  Záhradnícka 44 821 08 BA 02/55 410 943 Mgr. Elena Skalná skola@szsbaza.sk
Stredná zdravotnícka škola  Strečnianska 20 850 07 BA 02/63 812 050 Mgr. Eva Drobná szs@szsba.sk
SOŠ dopravná Kvačalova 20 821 08 BA 02/43191852 Ing. Martin Zatkalík, PhD. sekretariat@sosdba.sk
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Sklenárova 7 824 89 BA 02/53 414 615 Ing. Milan Búci skola@zsssvba.sk
SOŠ beauty služieb Račianska 105 831 02 BA 02/44 457 519 Ing. Jana Barkolová sekretariat@sos-racianska.sk
SOŠ polygrafická Račianska 190 835 26 BA 02/49 209 221 Ing. Roman Šíp, PhD. skola@polygraficka.sk
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Bratislavská 44 900 45 Malinovo 02/45 955 102 Mgr. Monika Ignácová zahradnicka-malinovo@stonline.sk
SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14 903 01 Senec 02/45 924958 Ing. Ľubomíra Hrubanová zdruzena@centrum.sk
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 831 02 BA 02/44 254300 Ing. Katarína Biela biela@zha.sk
SOŠ gastronómie a hotelových služieb Farského 9 851 01 BA 02/62 243 626 PaedDr. Jozef Horák farskeho@soupotr.sk
SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21 823 75 BA 02/48 204 202 Ing. Ľubomír Kovaľ sou@sou.sk
SOŠ kaderníctva a vizážistiky Svätoplukova 2 821 08 BA 02/2102 5911 Ing. Ľubica Hegerová office@beautycare-study.sk
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Sklenárova 1 821 09 BA 02/53 412 241 Ing. Tatiana Mókosová souo-sj@stonline.sk
SOŠ elektrotechnická Rybničná 59 831 07 BA 02/44 884 106 Ing. Vladimír Sénaši rsose@sose.sk
SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 831 06 BA 02/44 883 591 Ing. Mária Katreniaková skola@sos-panty.sk 
SOŠ informačných technológií Hlinická 1 831 52 BA 02/44 886728 PaedDr. Ján Sadloň sositba@sositba.sk
SOŠ technická Vranovská 4 851 02 BA 02/63 838417 Ing. Zdenek Rada souvrano@isternet.sk
SOŠ Myslenická 1 902 01 Pezinok 033/644 3779 Ing. Natália Kadárová riaditelka@soskompk.sk
             
SPOJENÉ ŠKOLY            
Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským Lichnerova 71 903 01 Senec 02/456 466 48 Mgr. Zuzana Kontárová szenczigv@gmail.com
Spojená škola   Tokajícka 24 821 03 BA 02/433 37 841 RNDr. Miroslav Marušic skola@tokajicka.sk
Spojená škola  Ul. SNP 30 900 28 I. pri Dunaji 02/45943062 Ing. Katarína Kubišová spojs@nextra.sk
             
ŠKOLSKÉ INTERNÁTY            
Školský internát Trnavská cesta 2 821 08 BA 02/55 571 018 Mgr. Magdaléna Eliášová dmszs@chello.sk
             
 
Jazyková škola Palisády 38 811 06 BA 02/54 410679 PhDr. Sidónia Horváthová info@1sjs.sk
Jazyková škola pri GY Jána Papánka Vazovova 6 811 07 BA 02/52496800 Mgr. Zuzana Lauková jazykovaskola@vazka.sk

 

Kontakty

Odbor školstva, mládeže a športu

Oddelenie školstva

Oddelenie mládeže a športu