Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.

Názov poskytovateľa
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Adresa poskytovateľa
Na Grbe 2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita