Späť

Čo pre Vás robíme

vo vzťahu k občanovi

 • zabezpečujeme prieskumy kvality služieb a návštevnosti vybraných turistických cieľov kraja a zber štatistických údajov v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) a krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR),
 • obyvateľov a návštevníkov kraja  informujeme o podujatiach v kraji, nových produktoch a zaujímavostiach organizovaných v subregiónoch kraja
 • poskytujeme odborné konzultácie spracovateľom rozvojových projektov CR v rámci dotačnej schémy na podporu turizmu
 • podporujeme priestorovú orientáciu a navigáciu obyvateľov a návštevníkov kraja k vybraným kultúrnym cieľom a atraktivitám CR zabezpečením ich dopravného značenia  „hnedými tabuľami“

vo vzťahu k samospráve obcí

 • tvoríme  stratégiu rozvoja  turizmu kraja a spolupracujeme pri obstarávaní strategických a koncepčných materiálov, zadávaní prieskumov a analýz, ako i pri ostatných činnostiach v cestovnom ruchu samosprávy,
 • tvoríme databázu informácií z oblasti CR a poskytujeme z nej informácie pre obce,
 • spolupracujeme s mestskými turistickými informačnými centrami  a zverejňujeme ponuku informačných centier na web stránke BSK
 • mapujeme a podporujeme investičné zámery cestovného ruchu obcí a zabezpečujeme ich prezentáciu v spolupráci s MDV SR
 • v partnerstve s miestnou samosprávou spolupracujeme pri realizácii projektov CR podporených z prostriedkov zo ŠF EÚ,
 • podporujeme domáci cestovný ruch v regióne (kampane v spolupráci s MDV SR),
 • poskytujeme poradenstvo pri spracovaní verejnoprospešných projektov,

vo vzťahu k štátnej správe

 • spolupracujeme  so sekciou turizmu MDV SR,
 • spolupracujeme pri  prezentácii SR a kraja doma a v zahraničí s MZV SR, MDaV SR, KOCR a OOCR,
 • poskytujeme informácie a spolupracujeme pri tvorbe strategických, koncepčných a legislatívnych materiálov na národnej úrovni, pripomienkujeme materiály a informujeme o plnení zámerov na úrovni kraja, 

vo vzťahu k podnikateľskému  sektoru  a združeniam

 • zabezpečujeme vypracovanie  Stratégie rozvoja  turizmu  kraja
 • podporujeme aktivity podnikateľských  subjektov  a združení  pri realizácii stratégie  rozvoja  turizmu na území kraja,
 • poskytujeme dotácie na podporu turizmu v zmysle VZN BSK č.5/2018
 • zabezpečujeme prieskumy zamerané na návštevníkov bratislavského kraja a na kvalitu poskytovaných služieb
 • v spolupráci s krajskou organizáciou  cestovného ruchu „Bratislava Region Tourism“ (založená v roku 2012) sa zúčastňujeme  na realizácii marketingových  a propagačných  aktivít destinácie „Bratislavský  kraj“ doma  a v zahraničí, na  organizácii infociest  zahraničných masmédií a touroperátorov  do regiónu,  spolupracujeme  na realizácii regionálnych podujatí v kraji  podporujúcich domáci a aktívny  zahraničný  cestovný ruch,
 • spolupracujeme na príprave propagačných - informačných materiálov z oblasti CR   a poskytujeme ich pre obyvateľov a návštevníkov kraja cestou  turistických informačných centier v území kraja, pre ubytovacie a kultúrne zariadenia v kraji,

vo vzťahu k vzdelávacím inštitúciám

 • spolupracujeme a podporujeme  vzdelávacie aktivity, vedecké konferencie, semináre,  (poskytujeme informačné materiály  BSK,  podporujeme prezentačnú činnosť, spolupracujeme pri sprievodných programoch, atď.),
 • spolupracujeme pri mapovaní a spracovaní analytických dát pri tvorbe strategických a koncepčných dokumentov kraja,
 • poskytujeme konzultácie a podklady pre študentov vysokých škôl so zameraním na cestovný ruch pri spracovaní seminárnych, diplomových a doktorandských prác,
 • spolupracujeme so školami BSK pri podujatiach  zameraných na CR,