Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Partnerstvo medzi BSK a BVS

03.05.2018

„Voda je najväčšie bohatstvo nášho regiónu. K jej ochrane sme sa zaviazali aj v Programovom vyhlásení BSK. Naša spolupráca s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou je postavená najmä na strategickej ochrane tejto suroviny a na postupnom vzdelávaní a motivovaní našich stredoškolákov k ochrane vody,“ povedal k partnerstvu bratislavský župan Juraj Droba.

Predmetom Memoranda medzi obidvomi stranami je vznik partnerstva a zdieľanie vzájomných skúseností najmä v oblastiach strategického rozvoja, ochrany zdrojov pitnej vody, adaptácie na zmenu klímy, vedy a výskumu, vzdelávania a školstva, dopravy, cestovného ruchu a propagácie.

„Región BSK disponuje kvalitnými zdrojmi vody, ktoré sú jednou zo základných podmienok rozvoja do budúcnosti. Popri ochrane vodných zdrojov však musíme mať aj dostatok kvalitných odborníkov, ktorí svojimi vedomosťami, schopnosťami a zanietením budú aj v budúcnosti schopní garantovať a zlepšovať úroveň služieb. Investície do vzdelania nových generácií preto považujem za jednu z najlepších investícií,“ zhrnul predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Zsolt Lukáč.

Memorandum o vzájomnej spolupráci sa napríklad zameriava na podporu spoločných projektov orientovaných na žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, konkrétne na spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania s potenciálom uplatnenia absolventov vo vodárenstve. BVS taktiež, v rámci svojich kapacitných možností, podporí v letných mesiacoch kultúrne podujatia BSK zabezpečením pitného režimu.

Spolupráca partnerov bude spočívať aj vo vzájomnej koordinácii projektových a investičných aktivít, majetkovoprávnom vysporiadaní partnerov na cestách II. a III. triedy tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu práv a povinností zúčastnených strán. Memorandum taktiež vytvára platformu na prípravu koncepcie informovania návštevníkov regiónu BSK 
o významných oblastiach súvisiacich s vodárenstvom a vodnými zdrojmi (s prihliadnutím na požiadavku bezpečnosti vodárenských zdrojov) ako aj vzájomnú propagáciu aktivít BSK a BVS, ktoré prispievajú ku zvýšeniu povedomia návštevníkov i obyvateľov Bratislavského kraja o prírodnom bohatstve regiónu.