Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Operačný program Bratislavský kraj je druhý v úspešnosti čerpania

08.06.2016

Možnosť čerpať štrukturálne fondy Európskej únie za programové obdobie 2007-2013 bola ukončená koncom roka 2015. Operačný program Bratislavský kraj (OPBK), ktorý prioritne slúžil pre potreby samosprávy a podnikateľov v bratislavskom kraji, je svojou úspešnosťou čerpania s hodnotou 99,23% na druhom mieste zo 14 operačných programov. Vyplýva to zo štatistík, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR.
 
„Spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré je riadiacim orgánom pre OPBK, sme mali nastavený systém tak, že vyčerpáme plných 100% , t.j. všetkých 112 miliónov pre kraj. V závere roka, žiaľ, prišlo zo strany prijímateľov k nezrovnalostiam a časť už vyplatených zdrojov museli vrátiť,“ vysvetľuje chýbajúcich 0,77% k sto percentnej úspešnosti v čerpaní predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Z Operačného programu Bratislavský kraj sa v kraji zrealizovalo spolu 446 projektov v celkovej sume 111,5 mil. EUR. V prioritnej osi 1-Infraštruktúra samospráva zrealizovala 118 úspešných projektov regenerácie sídel, vybudovali sa nové cyklotrasy, opravili základné a materské školy. Podporená bola aj integrovaná doprava a v Bratislave máme niekoľko nových trolejbusových tratí a tiež boli zateplené obytné domy.
„Pri realizácií týchto projektov vo veľkej miere mestám a obciam v kraji pomohol sprostredkovateľský orgán, ktorý máme zriadený na BSK. Prijímateľom sme pomáhali s implementáciou projektov a zároveň vykonávali hodnotenie projektov a finančnú kontrol,“ objasnil bratislavský župan Pavol Frešo.
V prioritnej osi 2-Vedomostná ekonomika bolo podporených 328 projektov. Podnikatelia inováciou výrobných zariadení a informatizáciou výroby zlepšili svoje postavenie a zvýšili konkurencieschopnosť. Mesto Bratislava s mestskými časťami, okresné mestá Pezinok, Senec a Malacky a tiež BSK boli úspešní pri projektoch elektronizácie samosprávy a občania veľkú časť komunikácie s úradmi zrealizujú elektronicky.
V novom programovom období 2014-2020 je pre územie bratislavského kraja v rámci Integrovaného operačného programu (IROP) vyčlenených 173 mil. eur. Určené sú pre projekty obnovy ciest II. a III. triedy, verejnej osobnej dopravy a cyklodopravy. Zvýšia sa kapacity materských škôl a detských jaslí a podporia sa sociálne služby v kraji. Na základných školách sa budú môcť dobudovať odborné a technické učebne, na stredných školách centrá odborného vzdelávania a prípravy. Časť peňazí pôjde aj do kultúry formou podpory kreatívneho priemyslu.