Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Ocenené osobnosti Bratislavského kraja už po 16 raz

09.04.2018

„Je dôležité oceniť ľudí, ktorí sa svojou prácou, zanietením a prínosom zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Zároveň sú inšpiráciou a motiváciu pre iných,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Za rok 2017 bolo na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja doručených 27 návrhov. Tie posúdila Výberová komisia pre ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja, menovaná županom Jurajom Drobom, ktorá spoločným konsenzom odporučila Zastupiteľstvu BSK udeliť 9 Výročných Cien Samuela Zocha a predsedovi BSK udeliť 6 Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadna z nominácií za rok 2017 nesplnila kritériá na udelenie Čestného občianstva Bratislavského samosprávneho kraja. Spoločným hodnotiacim kritériom a postupom pri posudzovaní a odporúčaní jednotlivých návrhov boli zásluhy nad rámec pracovných povinností a zásluhy prekračujúce rámec kraja. 

Výročné Ceny Samuela Zocha, ktoré schválili župní poslanci, budú udelené dlhoročnej športovkyni a trénerke mládeže v Bratislave Anne Čápovej, Beáte Čečkovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti hudobného umenia, prof. Gréte Hrdej slovenskej huslistke a husľovej pedagogičke, Prof. RNDr. Mikulášovi Hubovi, CSc. slovenskému geografovi, ekológovi, univerzitnému profesorovi a ochrancovi životného prostredia, MUDr. Ladislavovi Košťálovi za dlhoročnú činnosť v oblasti zdravotníctva, Márii Kráľovičovej za celoživotné dielo, nakoľko už desaťročia patrí medzi dôležité postavy slovenskej kultúry, špeciálne v oblasti dramatického umenia, Občianskemu združeniu Modranská Beseda za aktívne podieľanie sa na zachovaní kultúrnych a historických tradícií a prezentácií Modry a celého regiónu, Ing. Oľge Reptovej za dlhoročnú teoretickú, analytickú a predovšetkým praktickú činnosť v oblasti sociálnej politiky a Prof. RNDr. Branislavovi Sitárovi, DrSc. za prínos v oblasti vedy a výskumu a kvalitnú reprezentáciu vlasti v zahraničí.

Poslanci Zastupiteľstva BSK na svojom poslednom zasadnutí zároveň zobrali na vedomie udelenie šiestich Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja nasledujúcim nominovaným: 

  • RNDr. Jiří Čapek za dlhoročné organizačné aktivity v oblasti školského športu
  • PhDr. Jozef Klačka historik a archivár, spoluautor 4 monografií, autor stovky popularizačných článkov, posudkov a recenzií
  • Erzsébet Kubicskó za svoj profesijný život, ktorý venovala výchove najmenších detí a bola a je aktívnou účastníčkou verejného života v Podunajských Biskupiciach
  • Dekan Mons. Félix Mikula, ktorý sa počas svojho 28 ročného pôsobenia vo farnosti zaslúžil o obnovenie a zveľadenie kostola sv. Štefana v Stupave, kostola sv. Šebastiána a Rócha v Máste a kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Borinke
  • Mgr. Katarína Nádaská, PhD. nominovaná za viac ako tridsaťročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku
  • Ing. Alena Trančíkova, popredná odborníčka v oblasti ochrany vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou