Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Národný park Podunajsko má odbornú podporu

18.08.2016

Podporu vzniku Národného parku Podunajsko vyjadruje aj odborná verejnosť. Vzácne Dunajské lužné lesy tak môžu dostať ochranu aj vďaka Slovenskej akadémii vied či Hlavnej architektke hlavného mesta SR Bratislavy. 

„Debata o Národnom parku a samotný proces má za cieľ z pohľadu Bratislavskej župy presne dve veci. Po prvé, chrániť prírodu, lužné lesy a celý ekosystém a po druhé sprístupniť tieto územia, čím viac je to možné z odborného hľadiska, verejnosti. Inými slovami, aby z hľadiska cestovného ruchu, ktorý máme v kompetencii, bolo pre nás stále atraktívnejšie zostávať cez víkendy a koniec koncov aj cez poobedia v Bratislavskom kraji,“ vyjadril sa na dnešnom brífingu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Zástupcovia bratislavskej župy sa dnes spolu so zástupcami zúčastnili prehliadky prírodnej rezervácie Slovanský ostrov, ktorý je zásobárňou pitnej vody pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Devín. Ten by mal byť súčasťou plánovaného Národného parku Podunajsko, ktorý by mal spojiť existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja (Devínska Kobyla, Slovanský ostrov, Sihoť) cez Bratislavu (Bratislavské luhy), Dunajské Luhy až po sútok Dunaja a Ipľa.
„V našom územnom pláne my priamo hovoríme o chránených územiach a to, čo tým národným parkom dosiahneme, je zjednotenie správy a vytvorenie lepších podmienok pre to, aby skutočne tá ochrana lepšie fungovala v  území a aby priniesla tie ciele, ktoré sme si dali za cieľ a o ktorých sme rozprávali počas diskusií. Ja verím, že 9. septembra to bude úspešné a dostaneme podporu od poslancov a následné kroky budú rokovanie s ministerstvom a dosiahnutie toho stavu, aby to skutočne prinieslo ten želaný efekt,“ vysvetlil podpredseda BSK Martin Berta, predkladateľ materiálu o zámere vytvorenia Národného parku Podunajsko, ktorý bude súčasťou pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK už 9. septembra. Ďalej pripomenul, že podporné stanovisko k vzniku NP Podunajsko už vyjadrila aj odborná verejnosť, napríklad predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, dekan Prírodovedeckej fakulty UK či Hlavná architekta Hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislava pani Ingrid Konrád, ktorá sa zúčastnila aj dnešnej návštevy Slovanského ostrova.
„Máme veľký tlak na rast obyvateľov. Jednak je to tlak na bývanie, na prácu a na rekreáciu a sami cítime, ako tie rekreačné zóny napríklad hrádza a tak ďalej sú preťažené a nie je odtiaľ kam uniknúť. A toto práve by umožnil Národný park a jeho správa. Organizovaný prístup do týchto území, pretože tie územia samotné dnes mimo cestičiek sprístupnené nie sú,“ ponúkla urbanistický pohľad Hlavná architektka Hlavného mesta SR – Bratislava Ingrid Konrád.
Vyhlásenie Národného parku má v kompetencii Vláda SR na návrh ministerstva životného prostredia. Bratislavský samosprávny kraj je sprostredkovateľom diskusie medzi Vládou a obyvateľmi kraja, ktorí podporujú vznik NP Podunajsko. Pre obyvateľov kraja by vznik NP Podunajsko neznamenal obmedzenie vstupu a možností využívania cyklotrás a rekreovania sa.
„Z hľadiska ochrany prírody a biotopov, ktoré sa tu nachádzajú, je treba povedať, že toto územie je integrálnou súčasťou území, ktoré sú definované ako sústava Natura 2000, ktorá je akousi kostrou ekologickej stability Európskej únie a Slovenská republika sa v prístupových rokovaniach zaviazala tieto územia chrániť tak, aby predmet ochrany, ktorým je hlavne biotop lužného lesa, ostal nielen zachovaný, ale bol aj v dobrom stave,“ objasnil Andrej Kovarík z Regionálneho centra ochrany prírody Bratislava ŠOP SR, ktorý zástupcov samosprávy sprevádzal Slovanským ostrovom.