Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kraj znižuje negatívne dôsledky klimatických zmien

12.04.2017

Na úrade Bratislavského samosprávneho kraja dnes predpoludním predstavili Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky klímy. Ten je pre samosprávy návodom, ako sa s negatívnymi zmenami klímy postupne vyrovnávať či ako im v dlhodobom horizonte predchádzať.
 

„Zvolili sme hneď od začiatku štruktúrovaný prístup, to znamená odborný katalóg, kde máte popísané aké máme možnosti reakcie na zmenu klímy a aké sú najlepšie príklady z praxe. Ja popíšem dva dopady zmeny klímy, ktoré sú zrejmé a ktoré sa stali. Prvý je, že sme tu mali jednu nečakanú povodeň v obcí Píla a aj z úst odborníkov ste počuli, že takéto povodne, ktoré prídu z ničoho nič z jasného dňa, môžu nastať aj niekde inde. Pred tým sa opakovali možno raz za sto rokov, teraz sa môžu opakovať oveľa častejšie. To vyžaduje istú adaptáciu, istú prípravu, aj na mieste, kde sa to predtým nečakalo a to druhé je, to čo zažívame tu v meste, to je pomerne vážny metropolitný problém, že máme stále častejšie hrozne horúce dni. To sú také dva príklady, ktoré každý pochopí ako sa klíma mení,“ objasnil bratislavský župan Pavol Frešo dôvody vzniku Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Podporu našiel tento dokument aj na februárovom zastupiteľstve, kedy ho schválili poslanci na svojom pracovnom zasadnutí.

 
„Tento katalóg adaptačných opatrení je istým návodom pre opatrenia, ktoré sa dajú realizovať v intravilánoch obcí a miest, a sú to tie jednotlivé kroky, ktoré nakoniec vytvoria celú mozaiku adaptačných opatrení, ktoré je potrebné realizovať. Toto je prvá etapa, druhá by mala nasledovať v extraviláne. Je to aj výzva pre politikov na národnej úrovni, aby sa prijali príslušné legislatívne zmeny, ktoré budú výraznejšie podporovať navrhované adaptačné opatrenia,“ vysvetlila poslankyňa NR SR a poslankyňa BSK Anna Zemanová.
 
Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb, ktorým musí ľudstvo v súčasnosti čeliť. Jej negatívne prejavy, predovšetkým globálne otepľovanie a čoraz častejšie extrémy počasia, majú a budú mať negatívne dopady aj na Slovensko a aj na Bratislavský región, ktorý ako metropolitný región zápasí s masívnou výstavbou, odlesňovaním a množstvom áut. Napriek akútnej potrebe väčšina samospráv však nemá dostatočné informácie o rozsahu dôsledkov zmien klímy ako ani o vhodných opatrenia, ktoré by im pomohli minimalizovať riziká a škody.
 
„Od katalógu si sľubujeme jednu vec, že prispeje k efektívnejšej spolupráci pri presadzovaní adaptačných opatrení s lokálnymi samosprávami ako aj ministerstvami a ďalšími expertmi.  Naozaj si vážim spoluprácu s Ministerstvom životného prostredia, ktoré vyhlasuje výzvu v októbri v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde prináša priestor na oveľa väčší objem financií a aj na možno oveľa väčšie investičné projekty, pretože na celé územie Slovenskej republiky pre túto oblasť vyčlenilo 17 miliónov eur. Takže náš katalóg bude slúžiť nielen ako inšpirácia, ale aj ako zoznam oprávnených výdavkov,“ priblížila katalóg riaditeľka Oboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.
 
Bratislavský samosprávy kraj v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom v priebehu roku 2016 vypracovali Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Katalóg je doteraz pravdepodobne najkomplexnejším dokumentom v oblasti adaptácie na zmenu klímy v sídelnom prostredí na Slovensku a je určenýhlavne výkonným reprezentantom miestnej samosprávy, ale využiť ho môže aj verejnosť či subjekty majúce aktivity na území mesta alebo obce.
 
„Sme vďační, že prišla taká objednávka pripraviť katalóg z BSK, lebo je to skôr taká lastovička ako kŕdeľ vrabcov. Katalóg je progressmerom ku komplexnému procesu adaptácie, i keď je ešte veľa medzier na národnej, regionálnej, ale aj lokálnej úrovni. Každé to adaptačné opatrenie na danom mieste sa líši. Je nevyhnutné analyzovať situáciu podľa hesla správne opatrenie na správnom mieste. Katalóg má k tomu prispieť a je to taký sprievodca, ktorý by mal k tomu navádzať,“ zhrnul proces prípravy jeden zo spoluautorov Katalógu riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Šteiner.
 
Jedným z príkladov v praxi, kde už v regióne začali s postupným zmierňovaním negatívnych dôsledkov klímy je aj obec Suchohrad. Vďaka podpore z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy tam sprietočnili mŕtve rameno kanála Moravy – Gríbel. Projekt predstavila starostka obce Suchohrad:
 
 „My sme v roku 2016 realizovali vďaka podpore BSK prvú etapu revitalizácie mŕtveho ramena rieky Morava, pri ktorej sme vyčistili staré zanedbané, zarastené koryto, vybudovali sme tam hrádzky, spravili sa tam stanovištia, zimoviská pre plazy, hmyz, hniezdiská vtákov, obnovili sa stromy a teraz tam prebieha malý biologický prieskum. Tým motívom prečo sme sa rozhodli pre takýto projekt bolo estetické hľadisko, rameno máme v centre Moravy, takže sme chceli, aby to tam bolo krajšie, príjemné na posedenie, rekreáciu a druhá vec bola tá, že sme tam chceli zadržať a udržať vodu v krajine,“ predstavila Andrea Grujbárová, starostka Suchohradu.
 
Základné kapitoly katalógu sú:

Zmena klímy a jej vplyv na územie BSK
Legislatívno-strategický rámec týkajúci sa adaptácie na zmenu klímy
Adaptácia miest a obcí na zmenu klímy
Adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí
Príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia    
Možnosti financovania adaptačných opatrení
Terminológia, Prílohy, Bibliografia

 
Samotný Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je voľne prístupný verejnosti a stiahnuteľný aj na webov sídle BSK, tu http://www.region-bsk.sk/koncepcne-materialy.aspx.