Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kraj predstavil možnosti podpory malých podnikateľov

10.05.2017

Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh sa dnes stretla s delegáciou predstaviteľov podnikateľov Priemyselnej komory Szombathely a starostov miest a obcí Vašskej župy z Maďarska. Delegácia je na trojdňovej návšteve pod vedením zástupcu primátora mesta Kőszeg, pána Básthy Bélu. Témou rokovania bolo najmä predstavenie možností podpory domácich malých podnikateľov zo strany bratislavskej župy.
 
„Bratislavská župa má viacero nástrojov a možností, ktorými podporuje rozvoj podnikania na svojom území. Jednak môže podnikateľským subjektom poskytnúť dotáciu na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných činností a ďalšou možnosťou je vychovanie už hotových pracovníkov, ktorých v rámci duálneho vzdelávania pripravujeme. Aj pripravované Centrá odborného vzdelávania a prípravy sú vždy pripravované priamo s podnikateľmi, teda s budúcimi zamestnávateľmi týchto študentov,“ predstavila možnosti pomoci podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh.
 
Na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja dnes podpredsedníčka BSK Gabriella Németh prijala delegáciu podnikateľov, ale aj zástupcov miestnej samosprávy z Maďarska. Témou ich stretnutia bola najmä podpora podnikania v bratislavskej župe. Bratislavský samosprávny kraj má podpísané Memorandum o spolupráci so „Združením mladých podnikateľov Slovenska“.
 
Župa podporuje podnikateľov dlhodobo a možností podpory je viacero. Jednak Bratislavský samosprávny kraj v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy poskytuje dotácie podnikateľským subjektom, ale len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Okrem toho na rok 2017 mohli podnikatelia žiadať o dotáciu v rámci schém na podporu kultúry, turizmu a rozvoja vidieka.
 
Podpora podnikania však úzko súvisí aj s podporou vzdelávania stredoškolákov. Bratislavský samosprávny kraj aktuálne pripravuje projekt vybudovania štyroch Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) v hodnote cca. 13 miliónov EUR (Farského – mäsiarstvo a lahôdkarstvo, Ivánska - stavebníctvo, Hlinícka – elektrotechnika a informačné technológie a Ivanka pri Dunaji – farmárstvo, kynológia, rybárstvo, chov koní), ktorých výsledkom budú moderné vzdelávacie inštitúcie, ktoré kvalitne pripravia študentov pre potreby trhu práce v jednotlivých sektoroch, pričom ďalšie 4 COVP (zamerané na služby, automobilový priemysel, chemický priemysel a polygrafiu) boli schválené Zastupiteľstvom BSK. Momentálne na území župy funguje 8 COVP a Duálna akadémia.
 
 „Bratislavská župa si plní aj informačnú povinnosť a každoročne informuje na svojich stránkach aj o možnostiach čerpania eurofondov pre malých a stredných podnikateľov. Ak teda nenájdu možnosti podpory v župných mechanizmoch, získajú prehľad o možnostiach externých zdrojov,“ uzavrela Gabriella Németh.