Zverejňovač príspevkov

Späť

IX. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
IX. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
9
Termín zasadnutia
08.02.2019
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2019 1. Kontrola plnenia uznesení január 2019.pdf 604 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 14. decembra 2018 2. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne.pdf 138,9 kB
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ../2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 3. VZN BSK č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK JŠ a ŠZ.pdf 382,3 kB
3. VZN BSK č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK JŠ a ŠZ_príloha.xlsx.zip 23,5 kB
3. VZN BSK č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK JŠ a ŠZ_stanoviská komisií.pdf 212,6 kB
Informácia o vyhodnotení PK k VZN ... 2019 o poskytov. príspevkov z vl. príjmov ... a o poskytov. dotácií ....pdf 286,4 kB
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 4. VZN BSK č. ..2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK.pdf 662,6 kB
4. VZN BSK č. ..2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK_stanoviská komisií.pdf 211,8 kB
Informácia o vyhodnotení PK k VZN ... 2019 o výške príspevkov v ŠZ a výške úhrady nákladov na štúdium v JŠ v ZP BSK.pdf 421,7 kB
5. Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku so sídlom Bratislavská 44, Malinovo so súčasťami Školský internát a Školská jedáleň a zaradenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a so súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň a Stredisko odbornej praxe. 5. Spojená skola Malinovo_príloha_dohoda.pdf 293,8 kB
5. Spojená škola Malinovo.pdf 301,5 kB
5. Spojená škola Malinovo_stanoviská komisií.pdf 212 kB
6. Návrh na schválenie Memoranda o porozumení medzi Bratislavským samosprávnym krajom a konzorciom EU Social Progress Index v rámci pilotného projektu zavádzajúceho index sociálneho rozvoja v regiónoch Európskej únie 6. Memorandum o porozumení _BSK EU SPI.pdf 961,2 kB
6. Memorandum o porozumení_BSK EU SPI_príloha_Znenie memoranda SK_ENG.pdf 324,6 kB
7. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja - nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 o výmere 45,29 m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. Petržalka 7. OVS Jankolova_materiál.pdf 431,6 kB
7. OVS Jankolova_príloha_google mapa.pdf 762,5 kB
8. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - budovy bývalého SOU na parc. č. 17063/18 a pozemkov parc. č. 17063/17 a 17063/22, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto 8. OVS Stará Vajnorská_materiál.pdf 263,9 kB
8. OVS Stará Vajnorská_prílohy.pdf 5,1 MB
9. Návrh na zrušenie prebytočnosti nehnuteľného majetku – stavieb zapísaných na LV č. 3302, katastrálne územie Petržalka 9. Zrušenie prebytočnosti, Znievska - Petržalka.pdf 386,8 kB
9. Zrušenie prebytočnosti, Znievska - Petržalka_príloha_výpis z katastra.pdf 279,8 kB
9. Zrušenie prebytočnosti, Znievska - Petržalka_prílohy_katastrálne mapy.pdf 1,4 MB
10. Návrh na schválenie zámeru uzatvorenia Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, parcela č. 572/2, k stavbe „Diaľnica D4- Bratislava, Jarovce - Ivanka sever“ 10. Diaľnica D4 - Bratislava, Jarovce - Ivanka sever.pdf 307,6 kB
10. Diaľnica D4 - Bratislava, Jarovce - Ivanka sever_prílohy_list NDS, výpis z katastra, znalecký, geometrický.pdf 5,3 MB
11. Návrh na schválenie kúpy pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Svätý Jur 11. Pozemky Svätý Jur_materiál.pdf 329,1 kB
11. Pozemky Svätý Jur_materiál aktualizovaný.pdf 329,2 kB
11. Pozemky Svätý Jur_príloha_doplnený geometrický plán.pdf 957,5 kB
11. Pozemky Svätý Jur_príloha_katastrálne mapy.pdf 4,5 MB
11. Pozemky Svätý Jur_príloha_orientačné zobrazenie parciel.pdf 1 MB
11. Pozemky Svätý Jur_príloha_orientačné zobrazenie parciel 2.pdf 987 kB
12. Návrh na vymenovanie člena Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry v roku 2019 12. Odborná hodnotiaca komisia BRDS 2019_kultúra.pdf 682,3 kB
13. Návrh nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 13. Odborná hodnotiaca komisia BRDS 2019_životné prostr. a rozvoj vidieka.pdf 592,2 kB
14. Návrh na schválenie predloženia projektového zámeru „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy Polygrafická“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 14. COVP Polygrafická IROP.pdf 289,9 kB
14. COVP Polygrafická IROP_stanoviská komisií.pdf 190,6 kB
15. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018 a zmena plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 15. ÚHK Správa o výsledkoch KČ za 2. polrok 2018 BSK.pdf 730,4 kB
15. ÚHK Správa o výsledkoch KČ za 2. polrok 2018 BSK_stanoviská komisií.pdf 188,7 kB
Správa o KČ ÚHK za 2. pol 2018 do Z BSK - aktualizovaný materiál.pdf 738,5 kB
16. Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 a podpredsedníčke Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Alžbete Ožvaldovej Návrh na určenie odmeny HK BSK a podpredsedníčke BSK.pdf 303,8 kB

Dokumenty zasadnutia