Zverejňovač príspevkov

Späť

IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
9
Termín zasadnutia
20.02.2015
Miesto zasadnutia
Zasadacia miestnosť Úradu

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2015 - február 2015 Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení január - február 2015 2.pdf 225,9 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 130,3 kB
2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2014 Bod č. 2 Príloha č. 1 - Interpelácia - p. Snopko.pdf 66,3 kB
Bod č. 2 Príloha č. 2 - Náklady na kaštieľ Veľký Biel.pdf 8,9 kB
Bod č. 2 Príloha č. 3 - Vyúčtovanie nákladov 2014.pdf 313,9 kB
Bod č. 2 Príloha č. 4 - Vyúčtovanie nákladov 2013 2. polrok.pdf 649,9 kB
Bod č. 2 Príloha č. 5 - Vyúčtovanie nákladov 2012 - 2013.pdf 915,1 kB
Bod č. 2 - Vyvavenie interpelácií poslancov BSK.pdf 129,8 kB
3. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2014 a rámcový plán aktivít na rok 2015 Bod č. 3 Odpocet aktivit BXL 2014.pdf 1,6 MB
4. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 Bod č. 4 Priloha c. 1_Odpocet Akcneho planu BSK.pdf 1 MB
Bod č. 4 Priloha č. 2 Aktualizacia APBSK_FINAL.pdf 332,8 kB
Bod č. 4 Plnenie Akčného plánu UBSK.pdf 620,4 kB
5. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2014/2015 Bod č. 5 Priloha 2 - Prehlad moznosti cerpania financnych prostriedkov pre mesta a obce 2015.pdf 1,3 MB
Bod č. 5 Príloha 3 - Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre MSP 2014 - 2020.pdf 1,7 MB
Bod č. 5 Príloha č. 1.pdf 3,8 MB
Bod č. 5 Odpočet 2014_2015.pdf 469,7 kB
6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bod č. 6 upustenie od vymáhania pohľadávok.pdf 311,8 kB
7. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 7 návrh na poskytnutie dotácií 2015.pdf 473,5 kB
Bod č. 7 Príloha1 Zápisnica.pdf 361 kB
8. Návrh ďalšieho fungovania spoločnosti 1. župná, a.s. Bod č. 8 Príloha 1.župná a. s..pdf 3 MB
Bod č. 8 Príloha 2 - Stanoviska komisii Z BSK - 1.župná, a.s..pdf 135,8 kB
Bod č. 8 Návrh na ďalšie fungovanie spoločnosti 1. župná, a.s..pdf 185,9 kB
9. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti - bývalého Gymnázia Haanova 28, 851 04 Bratislava, vo vlastníctve BSK, na podklade vyhodnotenia OVS. Bod č. 9 Príloha 1Haanova.pdf 228,1 kB
Bod č. 9 prenájom bývalého gymnázia Haanova.pdf 274,4 kB
10. Návrh na prenájom nebytových priestorov- učebňa č. B1-23 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zapísanom na LV č. 3258, okres: Bratislava V, obec: BA-m.č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, vedenom na Okresnom úrade Bratislava v katastrálnom odbore, ako prípad hodný osobitného zreteľa Bod č. 10 Príloha č. 1 Žiadosť.pdf 362 kB
Bod č. 10 Príloha č. 3 LV Hálova.pdf 85,3 kB
Bod č. 10 Príloha č. 4 Kalkulácia ceny Hálova.pdf 277,7 kB
Bod č. 10 Príloha č.2 Zmluva o bezodplatnom prevode.pdf 1,1 MB
Bod č. 10 prenájom nebyt. priestorov - Hálova.pdf 255,6 kB
11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku – kaštieľ a priľahlé pozemky vo Veľkom Bieli, nachádzajúce sa v k. ú. Veľký Biel, okres Senec. Bod č. 11 Príloha 1 V. Biel.pdf 1,9 MB
Bod č. 11 Príloha č. 3 V. Biel - doplnenie.pdf 273,6 kB
Bod č. 11 predaj podielu V. Biel.pdf 275,8 kB
12. Návrh na zámenu nehnuteľnosti pozemku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja s pozemkom vo vlastníctve Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa Bod č. 12 Zamena pozemku STUPAVA BSK.pdf 306 kB
Bod č. 12 Príloha 1 Stupava.pdf 818,7 kB
13. Návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – Detského sanatória, Kudláková ulica č. 7, Bratislava – Dúbravka. Bod č. 13 Kudláková - Detské sanatórium.pdf 429,3 kB
Bod č. 13 Príloha 1 Kudláková.pdf 910,7 kB
14. Návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku-areálu bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej, Račianska č.78 a Domova mládeže Račianska č. 80,Bratislava Bod č. 14 SPŠ chemická Račianska.pdf 204,5 kB
Bod č. 14 Príloha 1 Račianska.pdf 2,4 MB
15. Návrh Dohody o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Spolkovou krajinou Burgenland (Rakúsko) Bod č. 15 Spolupráca medzi BSK a Burgenlandom.pdf 186,9 kB
16. Správa o výsledku kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2014 Bod č. 16 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK BSK za 2. polrok 2014.pdf 458,4 kB
17. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
18. Záver

Dokumenty zasadnutia