Zverejňovač príspevkov

Späť

IV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
IV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
4
Termín zasadnutia
27.04.2018
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec – apríl 2018 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja 1. Kontrola plnenia uznesení marec - apríl 2018.pdf 538,8 kB
1. Odpočet_Investičných akcií_9.4.2018.pdf 396,8 kB
Odpočet OCRaK 2018+27.4.2018.pdf 708,3 kB
Odpočet OD 2018+27.4.2018.pdf 592,4 kB
Odpočet OK 2018+27.4.2018.pdf 338,5 kB
Odpočet OSMaS 2018+27.4.2018.pdf 690,5 kB
Odpočet OSURaRP 2018+27.4.2018.pdf 580,8 kB
Odpočet OSV 2018+27.4.2018.pdf 419,5 kB
Odpočet OUPGISaZP 2018+27.4.2018.pdf 551,3 kB
Odpočet OZ 2018+27.4.2018.pdf 385,5 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16. 03. 2018 2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov.pdf 195,6 kB
2. Príloha - odpoveď p. Drotován.pdf 68 kB
2. Príloha - odpoveď p. Švaral.pdf 77,6 kB
3. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 3. Návrh ZU 2017 - UZN+ DS.pdf 582,9 kB
3. Návrh ZÚ BSK za rok 2017 - správa audítora.pdf 2,1 MB
3. Stanovisko HK k ZÚ za rok 2017.pdf 688 kB
3. Návrh ZÚ BSK za rok 2017 - Stanoviská komisií.pdf 231,2 kB
3. Návrh ZÚ BSK za rok 2017 - materiál (1).pdf 5,3 MB
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2018 o participatívnom rozpočte 4. VZN Participatívny rozpočet final.pdf 474,8 kB
4. VZN Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK PR.pdf 230,2 kB
4. KOREKCIA_Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK PR.pdf 231,8 kB
4. KOREKCIA_VZN Participatívny rozpočet 26042018.pdf 300,7 kB
5. Návrh na menovanie Ing. Silvie Némethovej do funkcie riaditeľky Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 5. Némethová Silvia Stanoviská komisií.pdf 216,2 kB
5. Némethová Silvia-materiál do Z BSK.pdf 218,1 kB
6. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja 6. ZSD_materiál zastupitelstvo.pdf 228,8 kB
6. ZSD_prílohy k materiálu.pdf 2 MB
6. ZSD_stanoviská komisií.pdf 197,4 kB
7. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 7. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií BSK 2017 do Z BSK – final.pdf 619,7 kB
7. Stanoviská komisií Z BSK - Správa o kontrole vybavovania sťažností .... 2017 - final.pdf 195,7 kB
8. Návrh na zriadenie Výboru pre audit 8. Výbor pre audit_stanoviska komisii.pdf 252,8 kB
8. Výbor pre audit_zastupitelstvo.pdf 258,2 kB
9. Informácia Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 9. Správa o činnosti kultúrnych zariadení.pdf 1,3 MB
10. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2017 Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020 za rok 2017.pdf 1,2 MB
10. KOREKCIA_ Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK apríl 2018.pdf 454,4 kB
11. Informácia Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja Sprava SS 2017 ZAS.pdf 511,1 kB
12. Informácia Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja 12. Memorandum pri ochrane lesov na území BSK.pdf 836 kB
13. Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017 13. Návrh na určenie odmeny HK BSK za 2. polrok 2017.pdf 341,6 kB
14. Návrh na odvolanie člena výboru pre otázky zamestnanosti a voľbu nového člena výboru pre otázky zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 14. Návrh na odvolanie člena výboru pre otázky zamestnanosti v Malackách a voľbu nového člena.pdf 205,3 kB
15. Rôzne

Dokumenty zasadnutia