Zverejňovač príspevkov

Späť

IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
4
Termín zasadnutia
11.04.2014
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február - marec 2014 Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení.pdf 206,6 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 126,7 kB
2. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 2_Návrh na poskytnutie dotácie.pdf 537,9 kB
Bod č. 2_príloha č. 1_zápis DK č 1 2014.pdf 541,8 kB
Bod č. 2_Príloha_prezenčna listina DK 19 3 2014.pdf 329,4 kB
3. Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 Bod č. 3_inventarizácia nehnuteľného majetku_rok 2013.pdf 15,3 MB
Bod č. 3_Príloha_Stanoviská komisií - Informácia o vykonanej inventarizácii_2.pdf 122,6 kB
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ../2014 zo dňa 11.04.2014, ktorým sa mení VZN č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 37/2010 zo dňa 23.07.2010 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 Bod č. 4_Návrh VZN_28-2009 final zastupiteľstvo.pdf 337,4 kB
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ..../2014 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Bod č. 6_Návrh VZN Registrácia - final zastupiteľstvo.pdf 282,7 kB
6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja. Bod č. 5_Návrh VZN neverejní final zastupiteľstvo.pdf 324,1 kB
7. Návrh na predaj pozemku – parcely č. 795/4, v k. ú. Tomášov, okres Senec, vedeného na LV č. 1860 Bod č. 7_Návrh na predaj pozemku cesta Tomášov.pdf 153,5 kB
8. Návrh schválenia predaja parcely č. 473/5 a parcely 473/6 obe zapísané na liste vlastníctva č. 437, k. ú. Stupava, Marošovi Kostkovi Bod č. 8_Návrh schválenia predaja Ferdiš Kostka.pdf 140 kB
9. Návrh podpory podujatia Bratislavský majáles 2014 - Oslava 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únii Bod č. 9_Zastupiteľstvo Majales.pdf 176,3 kB
Bod č. 9_Stanoviska Majales.pdf 155,7 kB
10. Návrh na zachovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie Bod č. 10_Návrh na zachovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie Do Zastupiteľstva apríl.pdf 360 kB
11. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 Bod č. 11_Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Z BSK za rok 2013.pdf 208,9 kB
Bod č. 11_Príloha_Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK - Správa o kontrole plnenia uznesení Z BSK za rok 2013.pdf 125,8 kB
12. Správa o výsledku kontroly prijímania, evidovania a vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 Bod č. 12_Príloha_Centrálna evidencia petície 2013 tabuľka def.pdf 207,1 kB
Bod č. 12_ Správa o kontrole a vybavovania sťažností a petícií na Ú BSK za rok 2013.pdf 400,8 kB
Bod č. 12_Príloha_Centralna evidencia sťažností 2013 tabuľka def.pdf 251,4 kB
Bod č. 12_Príloha_Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK - Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Ú BSK za rok 2013 (3).pdf 128 kB
13. Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón Bod č. 13_Informácia o zmene zaradenia.doc.pdf 263,8 kB
Bod č. 13_Príloha_ Zmena zaradenia zastavok (zastupko).pdf 363,2 kB
Bod č. 13_Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK - Informácia o zaradení zastávok.pdf 177,8 kB
14. Informácia Vyhodnotenie I. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji Bod č. 14_Informácia Vyhodnotenie I. etapy.pdf 294,7 kB
Bod č. 14_Príloha_Vyhodnotenie I etapy.pdf 1,9 MB
Bod č. 14_Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK - Informácia Vyhodnotenie I. etapy.pdf 178 kB
15. Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji Zavedenie II. etapy Bod č. 15_Návrh Integrovaný dopravný systém.pdf 300,4 kB
Bod č. 15_Príloha_Zavedenie II etapy +prilohy.pdf 1,7 MB
Bod č. 15_Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK - Zavedenie II.etapy.pdf 178,9 kB
16. Rôzne - všeobecná rozprava a interpelácie
17. Záver

Dokumenty zasadnutia