Späť

Informovanie o vyhlásení referenda

VUC_049

Právna úprava referenda v podmienkach samosprávneho kraja je ukotvená v § 15  zákona č. 302/2011 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Zastupiteľstvo vyhlási referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy samosprávneho kraja, ak sa na tom uznesenie alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov a o odvolaní predsedu za predpokladu splnenia zákonných podmienok. Zastupiteľstvo vyhlási referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení referenda alebo od doručenia petície samosprávnemu kraju.