Späť

Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

VUC_047

V zmysle § 9 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov samosprávny  kraj  zverejňuje zoznamy  voľných  miest  v  stredných  školách  vo  svojej  zriaďovateľskej  pôsobnosti  po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Zoznam o voľných miestach bude zverejnený  po uskutočnení prvého a druhého kola prijímacieho konania.