Späť

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

VUC_018

Odbor školstva, mládeže a športu postupuje v súlade s § 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa  § 9 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy.

Rozhodnutia, ktoré vydáva BSK (školstvo) sú konečné, nie je možné sa proti nim odvolať. V rozhodnutiach sa uvádza informácia o možnosti preskúmania súdom podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v znení: „Toto rozhodnutie je podľa § 177 Správneho súdneho poriadku preskúmateľné súdom“.