Späť

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

VUC_038
1. kopírovanie a skenovanie dokumentov:
a) formátu A4/A3 jednostranné/obojstranné 0,00 EUR / 0 Sk
b) skenovanie dokumentov 0,00 EUR / 0 Sk
 
 
2. tlač elektronických dokumentov:
    formátu A4/A3 jednostranné/obojstranné 0,00 EUR / 0 Sk
 
 
3. technický nosič dát:
    CD / DVD nosič 0, 00 EUR / 0 Sk
   
4. telefonické a e-mailové spojenie:
 
a) faxové 0, 00 EUR / 0 Sk
b) zaslanie e-mailu
0, 00 EUR / 0 Sk
 
5. písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou. Cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku
    a poplatku za platbu poštovou poukážkou je určená cenníkom podľa Tarify poštových služieb.
 
 
6. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v pokladni Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.   
 
Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

 

a) v hotovosti do pokladne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Sabinovská 16, Bratislava, III. poschodie, číslo dverí 318

 

b) bezhotovostným prevodom na účet Bratislavského samosprávneho kraja vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,
     č. účtu: 8225976/5200
     konštantný symbol 0558
     variabilný symbol 223001
 
c) poštovým peňažným poukazom „U“ na účet Bratislavského samosprávneho kraja vedený v OTP Banka Slovensko, a. s.,
    č. účtu: 8225976/5200
    konštantný symbol 0379,
    variabilný symbol 223001

 

V súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. sa úhrada odpúšťa, pokiaľ jej celková výška nepresahuje sumu 0,50 € / 15 Sk. Zároveň príslušný vedúci odboru úradu môže podľa čl.. VI, bodu 2 smernice č. 7/2002 v odôvodnených prípadoch odpustiť  zaplatenie úhrady za sprístupnenie informácií. Takým prípadom môže byť najmä ťaživá finančná situácia žiadateľa, prípadne iné dôvody hodné osobitného zreteľa.