Späť

Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC

VUC_036

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Zastupiteľstvo BSK okrem iného schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia BSK, ktoré sú platné a záväzné na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Podrobnejšie informácie o organizačnej štruktúre BSK.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorý je všeobecným procesno-právnym predpisom v oblasti výkonu štátnej správy, sa vzťahuje nielen na vydávanie rozhodnutí a ich vynucovanie (dodržiavanie podmienok), ale jeho základné pravidlá sa primerane používajú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, súhlasov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení (podľa osobitných predpisov a vykonávacích vyhlášok), ktoré nemajú povahu rozhodnutí.

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave
 • Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občiasnekého súdneho poriadku
 • Zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí