Späť

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

VUC_028

Bratislavský samosprávny kraj utvára podmienky na organizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov neštátnym subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského kraja. Neštátne subjekty vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané najmä na:

  • pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie, alebo sú inak ohrozené,
  • pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii,
  • prevencia drogových závislostí,
  • poskytovanie nízkoprahových programov pre deti a mládež,
  • náhradnú rodinnú starostlivosť,
  • sanáciu rodinného prostredia.