Späť

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

VUC_026

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Bratislavský samosprávny kraj po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu samosprávneho kraja. Samosprávny kraj finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to najmä

  • údaje o plnení rozpočtu,
  • bilanciu aktív a pasív,
  • zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
  • prehľad o príjmoch a výdavkoch peňažných fondov BSK,
  • prehľad o stave a vývoji dlhu,
  • prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad BSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja,
  • prehľad o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov BSK podľa jednotlivých príjemcov v súlade s príslušným VZN,
  • hodnotenie plnenia programov rozpočtu BSK. 

V zmysle § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2021, najmenej 15 dní pred schválením v zastupiteľstve, na verejnú diskusiu.
Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2021 je zverejnený odo dňa 01.03.2022:


• na úradnej tabuli v sídle Úradu BSK,
• na internetovej adrese BSK https://bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/uradna-tabula/ – sekcia Úradná tabuľa,
• a na portáli elektronických služieb https://portal.egov.region-bsk.sk/sluzby/e-form/05-6 sekcia Financie a majetok.

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie je 01.03.2022.

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu podať fyzické a právnické osoby
1. v písomnej forme na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
2. alebo na adresu: marek.vlcej@region-bsk.sk
3. alebo elektronickým podaním, vyplnením elektronického formulára priamo z portálu elektronických služieb BSK.
Lehota na uplatnenie pripomienok je : do 06.04.2022 do 16.00 hod.

Publikovaný materiál na pripomienkovanie: 

Súvisiaca legislatíva:

Súvisiaca elektronická služba