Späť

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

VUC_026

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Bratislavský samosprávny kraj po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu samosprávneho kraja. Samosprávny kraj finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to najmä

 • údaje o plnení rozpočtu,
 • bilanciu aktív a pasív,
 • zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
 • údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
 • prehľad o príjmoch a výdavkoch peňažných fondov BSK,
 • prehľad o stave a vývoji dlhu,
 • prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad BSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja,
 • prehľad o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov BSK podľa jednotlivých príjemcov v súlade s príslušným VZN,
 • hodnotenie plnenia programov rozpočtu BSK. 

V zmysle § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje návrh záverečného účtu, najmenej 15 dní pred jeho schválením v zastupiteľstve, na verejnú diskusiu. 

Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2019 je zverejnený odo dňa 12.05.2020:

Lehota na uplatnenie pripomienok je : do 28.05.2020 do 12.00 hod.

 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie 12.05.2020. Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu podať fyzické a právnické osoby

 • poštou alebo osobne na adresu: Odbor financií, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25,
 • elektronicky na adresu: marek.vlcej@region-bsk.sk alebo
 • elektronickým podaním, vyplnením elektronického formulára priamo z portálu elektronických služieb BSK.

Publikovaný materiál na pripomienkovanie: 

Súvisiaca legislatíva:

Súvisiaca elektronická služba