Späť

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

VUC_024

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť samosprávneho kraja pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanom.

Návrh rozpočtu BSK je v súlade s ustanovením § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavený na obdobie troch rokov (záväzný v príslušnom rozpočtovom roku s výhľadom aj na obdobie ďalších dvoch rokov). Súčasťou návrhu rozpočtu BSK sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Návrh rozpočtu je spracovaný do programovej štruktúry, v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona. Každý program predstavuje rozpočet kraja pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si kraj stanovil. Programy a ich podprogramy obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce kraja v nasledujúcich troch rokoch.

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje návrh rozpočtu, najmenej 15 dní pred jeho schválením v zastupiteľstve, na verejnú diskusiu. 

Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 - 2021 je zverejnený:

V lehote  do 13.12.2018 do 15:30 je možné k uvedenému návrhu podať pripomienku, a to:

poštou alebo osobne na adresu: Odbor financií, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25, elektronicky na adresu: marek.vlcej@region-bsk.sk alebo elektronickým podaním, vyplnením elektronického formulára priamo z portálu elektronických služieb BSK.

Publikovaný materiál na pripomienkovanie: 

Bratislavský samosprávny kraj, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, predkladá v stanovenej lehote na verejnú diskusiu Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021.

Pripomienky k zverejnenému  návrhu je možné podať do 13.12.2018 do 15.30 hod.:

poštou alebo osobne na adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor financií, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25,
elektronicky na adresu: marek.vlcej@region-bsk.sk,
elektronickým podaním, vyplnením elektronického formulára priamo z portálu elektronických služieb BSK.

Súvisiace dokumenty:

Súvisiaca legislatíva:

Súvisiaca elektronická služba

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC