Späť

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

VUC_024

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť samosprávneho kraja pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanom.

Návrh rozpočtu BSK je v súlade s ustanovením § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavený na obdobie troch rokov (záväzný v príslušnom rozpočtovom roku s výhľadom aj na obdobie ďalších dvoch rokov). Súčasťou návrhu rozpočtu BSK sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Návrh rozpočtu je spracovaný do programovej štruktúry, v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona. Každý program predstavuje rozpočet kraja pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si kraj stanovil. Programy a ich podprogramy obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce kraja v nasledujúcich troch rokoch.

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje návrh rozpočtu, najmenej 15 dní pred jeho schválením v zastupiteľstve, na verejnú diskusiu. 

Návrh I. zmeny rozpočtu BSK v roku 2020 je zverejnený odo dňa 12.05.2020:

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie 12.05.2020. Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu podať fyzické a právnické osoby

poštou alebo osobne na adresu: Odbor financií, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25, elektronicky na adresu: marek.vlcej@region-bsk.sk alebo elektronickým podaním, vyplnením elektronického formulára priamo z portálu elektronických služieb BSK.

Lehota na uplatnenie pripomienok je : do 28.05.2020 do 12.00 hod.

 

Súvisiace dokumenty:

Súvisiaca legislatíva:

Súvisiaca elektronická služba

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC